PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami, méně nebezpečnými látkami, v oblasti výroby určitých organických chemických látek a v oblasti dodržování zákazu chemických zbraní

Kód agendy: A543
Název agendy: Správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami, méně nebezpečnými látkami, v oblasti výroby určitých organických chemických látek a v oblasti dodržování zákazu chemických zbraní
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48136069
Název OVM: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
19 1997 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1282 Výkon působnosti úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní ve smyslu Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, uveřejněné pod č. 14/2009 Sb.m.s. 19/1997 1-2
CR1283 Evidence a další správní Činnosti při nálezu nebo důvodném podezření na nález chemických zbraní nebo zařízení pro jejich výrobu 19/1997 4 19/1997 5
CR1284 Přijetí hlášení (evidence) údajů o nakládání se stanovenými látkami uskutečňovaném k ochranným účelům 19/1997 6-2
CR1285 Přijetí hlášení (evidence) o záchranných pracích směrujících k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo o likvidačních pracích směřujících k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí; tyto práce nevyžadují licenci 19/1997 13-4
CR1286 Udělování, změna a odejmutí licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (k výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům) a činnosti související 19/1997 8-1 19/1997 14-2 19/1997 15 19/1997 11-2
CR1287 Posouzení, zda je udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami v souladu s bezpečnostními zájmy ČR 19/1997 9-4-b
CR1288 Sdělení, že výkon oprávnění držitele licence je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky 19/1997 14-2-c
CR1289 Přijetí oznámení (evidence) držitele licence o předpokládaném převodu vysoce nebezpečných látek 19/1997 17-2
CR1290 Přijetí hlášení (evidence) držitele licence o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami za uplynulý kalendářní rok a o předpokládaném nakládání pro následující kalendářní rok 19/1997 18
CR1291 Přijetí hlášení (evidence) ztráty nebo odcizení vysoce nebezpečných látek 19/1997 19-1
CR1292 Prijetí hlášení (evidence) Policie CR o nálezu vysoce nebezpecných látek 19/1997 19-2
CR1293 Evidence informací fyzické nebo právnické osoby, která nakládá s nebezpečnými látkami o tomto nakládání (včetně informace o prekročení ročních stanovených množství) 19/1997 20 19/1997 25a-1-c
CR1294 Evidence informací fyzické nebo právnické osoby, která nakládá s méně nebezpečnými látkami o tomto nakládání (včetně informace o prekročení ročních stanovených množství) 19/1997 23 19/1997 25a-1-c
CR1295 Nahlédnutí do evidence vysoce nebezpečných látek vedené držitelem licence a evidence méně nebezpečných látek vedené fyzickou nebo právnickou osobou, která nakládá s méně nebezpečnými látkami 19/1997 25a-1-b
CR1296 Evidence informací fyzické nebo právnické osoby, která vyrábí určité organické chemické látky, které nejsou stanovenými látkami 19/1997 26-1
CR1297 Kontrola subjektu v oblasti 19/1997 28-1
CR1298 Ukládání pokut za správní delikty 19/1997 34-4
CR1299 Poskytování a příjem údajů týkajících se udělování licencí a povolení pro stanovené látky a výměna dalších informací významných z hlediska dodržování Úmluvy a zákona 19/1997 36-5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
47608676 Bezpečnostní informační služba
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]