PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Péče o válečné hroby

Kód agendy: A549
Název agendy: Péče o válečné hroby
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
122 2004 Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3    
122 2004 Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 5    
122 2004 Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 4    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1304 Souhlas s přemístěním nebo zrušením válečného hrobu anebo s jinou změnou válečného hrobu než je jeho údržba a úprava 122/2004 3-2 Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany
CR1305 Souhlas se zřízením nového válečného hrobu 122/2004 3-2 Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a Ministerstva obrany
CR1306 Vedení evidence válečných hrobů 122/2004 4-1 Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu
CR1307 Vedení souhrnné evidence válečných hrobů 122/2004 4-2 Krajský úřad vede souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu
CR1308 Vedení centrální evidence válečných hrobů 122/2004 4-3-c Ministerstvo obrany vede centrální evidenci válečných hrobu
CR1309 Vydávání rozhodnutí o tom, co je válečným hrobem 122/2004 4-3- a Ministerstvo obrany v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem
CR1310 Koordinace péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí 122/2004 4-3- b Ministerstvo obrany koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí
CR1311 Koordinace péče o válečné hroby v rámci kraje 122/2004 4-2 Krajský úřad koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje
CR1312 Poskytování dotací na péči o válečné hroby 122/2004 4-3-d Ministerstvo obrany poskytuje dotace podle zvláštního právního předpisu na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti.
CR1313 Poskytování náhrad za omezení užívání nemovitosti 122/2004 4-3-e Ministerstvo obrany poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části
CR1314 Projednávání přestupků a správních deliktů 122/2004 5-1 Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, se dopustí správního deliktu tím, že a) neumožní k válečnému hrobu přístup, b) nezabezpečí úpravu válečného hrobu, a je k tomu podle tohoto zákona povinna, nebo c) provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva. 122/2004 5-3 Přestupky a správní delikty podle odstavce 1 projednává pověřený obecní úřad; dopustí-li se správního deliktu podle odstavce 1 obec, je příslušným k jeho projednání krajský úřad.
CR1315 Zrušení prohlášení válečného hrobu kulturní památkou 122/2004 7-1 Zrušení válečného hrobu prohlášeného za kulturní památku lze provést pouze po předchozím zrušení jeho prohlášení za kulturní památku Ministerstvem kultury.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s pověřeným obecním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00023671 Ministerstvo kultury
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]