PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Péče o válečné veterány

Kód agendy: A551
Název agendy: Péče o válečné veterány
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 60162694
Název OVM: Ministerstvo obrany

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
170 2002 Zákon o válečných veteránech 4    
170 2002 Zákon o válečných veteránech 5    
170 2002 Zákon o válečných veteránech 6 2  
170 2002 Zákon o válečných veteránech 7    
191 2005 Vyhláška Ministerstva obrany č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR496 Rozhodování o vydávání osvědčení válečného veterána 170/2002 4-a 170/2002 5-2 Ministerstvo: a) vydává osobám uvedeným v § 3 osvědčení válečného veterána a vede evidenci vydaných osvědčení 170/2002 5-2 (2) Ministerstvo ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání osvědčení válečného veterána. Jsou-li tyto podmínky splněny, vydá osvědčení válečného veterána bez zbytečného odkladu. Nejsou-li tyto podmínky splněny, ministerstvo rozhodne o tom, že osvědčení válečného veterána nevydá.
CR497 Vedení evidence válečných veteránů 170/2002 4-a Ministerstvo: a) vydává osobám uvedeným v § 3 osvědčení válečného veterána a vede evidenci vydaných osvědčení
CR498 Zabezpečování Dne válečných veteránů 170/2002 4-c Ministerstvo: c) zabezpečuje oslavy Dne válečných veteránů,
CR499 Zřizování a správa domovů pro válečné veterány 170/2002 4-d Ministerstvo: d) zřizuje a spravuje domovy péče o válečné veterány (dále jen "domov"), které jsou součástí příspěvkové organizace zřízené ministerstvem, popřípadě poskytuje dotace poskytovatelům sociálních služeb provozujícím zařízení sociálních služeb obdobná domovům, ve kterých je poskytována péče i osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům.
CR500 Poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb 170/2002 4-d Ministerstvo: d) zřizuje a spravuje domovy péče o válečné veterány (dále jen "domov"), které jsou součástí příspěvkové organizace zřízené ministerstvem, popřípadě poskytuje dotace poskytovatelům sociálních služeb provozujícím zařízení sociálních služeb obdobná domovům, ve kterých je poskytována péče i osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům.
CR501 Rozhodování o přijetí do domova péče o válečné veterány příp. o přerušení či ukončení pobytu. 170/2002 4-e 170/2002 7 e) rozhoduje o přijetí válečného veterána a jeho manželky nebo družky (manžela nebo druha) do domova a rozhoduje o přerušení nebo ukončení jeho (jejího) pobytu v domově. 170/2002 7 Přijetí, přerušení a ukončení pobytu v domově (1) Do domova lze přijmout válečného veterána, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociálním poměrům potřebuje péči v domově. Zdravotní postižení vylučující přijetí do domova stanoví ministerstvo vyhláškou. (2) Válečný veterán je přijímán do domova na základě písemné žádosti podané ministerstvu. Žádost může podat též zdravotnické zařízení nebo občanské sdružení uvedené v § 4 písm. b); v těchto případech je nutnou součástí žádosti písemný souhlas válečného veterána s umístěním v domově. K žádosti se přiloží ověřený opis osvědčení válečného veterána a vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Válečný veterán podává žádost o přijetí do domova i za manželku nebo družku (manžela nebo druha), a to s jejím (jeho) souhlasem. (3) V případech hodných zvláštního zřetele, zejména ze zdravotních důvodů, může ministerstvo do domova přijmout válečného veterána s manželkou nebo družkou (manželem nebo druhem). V případě úmrtí válečného veterána lze jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha) v domově ponechat, pokud o to požádá. Vyhovuje-li se žádosti o přijetí do domova, určí se doba pobytu a nevydává se rozhodnutí. (4) Požádá-li válečný veterán o přerušení nebo ukončení pobytu v domově, ministerstvo žádosti vyhoví. Přestane-li válečný veterán splňovat podmínky pro přijetí do domova podle odstavce 1, ministerstvo rozhodne o přerušení nebo ukončení jeho pobytu v domově.
CR502 Rozhodování o možném poskytnutí příspěvku na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt. 170/2002 4-f) Ministerstvo: f) může osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům poskytovat příspěvek na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt.
CR503 Zabezpečování slavnostních a pietních akcí s účastí válečných veteránů. 170/2002 4-g) Ministerstvo: g) může zabezpečovat slavnostní a pietní akce s účastí válečných veteránů, zejména u příležitosti státních svátků a významných výročí účasti ozbrojených sil v ozbrojených konfliktech a mírových operacích.
CR504 Rozhodování o možnosti poskytnutí příspěvku na stravování válečnému veteránovi 170/2002 4-h) Ministerstvo: h) může válečnému veteránovi poskytovat příspěvek na stravování ve výši, kterou přispívá na závodní stravování podle jiného právního předpisu1b), a zabezpečovat závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních1c); příspěvek na stravování podle tohoto zákona nelze poskytovat válečnému veteránovi, pokud je mu příspěvek na stravování poskytován.
CR505 Poskytování údajů rozhodných pro vydání osvědčení u policistů 170/2002 5-3 (3) Ministerstvo vnitra poskytne ministerstvu údaje o splnění podmínek pro vydání osvědčení válečného veterána policistům podle § 3.
CR506 Poskytování závazného stanoviska k určení charakteru jednotlivých misí. 170/2002 5-4 (4) Ve sporných případech Ministerstvo zahraničních věcí na žádost ministerstva vydá závazné stanovisko, ve kterém určí, zda se jedná o ozbrojený konflikt nebo mírovou operaci podle § 3, místo a dobu trvání ozbrojeného konfliktu nebo mírové operace a zda armáda, ve které osoba v době rozhodné pro vydání osvědčení válečného veterána konala službu, byla armádou spojeneckou.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]