PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Geologické práce

Kód agendy: A560
Název agendy: Geologické práce
Datum registrace agendy: 26.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
206 2001 Vyhláška č.206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce      
282 2001 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací      
368 2004 Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci      
369 2004 Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek      
62 1988 Zákon o geologických pracích      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2628 Rozhodnutí v pochybnostech, která činnost je geologickou prací 62/1988 2-6
CR2629 Rozhodnutí osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací 62/1988 3-3 206/2001
CR2630 Posuzování bezúhonosti žadatele při rozhodování o odborné způsobilosti 62/1988 3-4
CR2631 Vydávání rozhodnutí o nesplnění požadavků pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací 62/1988 3-7
CR2632 Posuzování bezúhonosti žadatele v řízení o stanovení průzkumného území 62/1988 4-3
CR2633 Vedení souhrnné evidence průzkumných území 62/1988 4-10
CR2635 Vymezení průzkumného území souřadnicemi 62/1988 4a-4
CR2636 Zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území 62/1988 4a-5,6
CR2637 Oznamování příjmu žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu v Ústředním věstníku EU 62/1988 4d-1,2
CR2638 Poskytování informací orgánům EU týkající se vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a hořlavého zemního plynu 62/1988 4f
CR2639 Vyjádření k projektu geologických prací 62/1988 6-3
CR2634 Rozhodnutí o stanovení průzkumého území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska 62/1988 4a, 4b, 4d, 4e
CR2640 Evidence geologických prací 62/1988 7-1,3 282/2001
CR2641 Přijímání a hodnocení údajů o zjištění výhradního ložiska, rizikových geofaktorech životního prostředí a ročních zpráv o geologických pracích realizovaných pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek. 62/1988 9a-1-a
CR2642 Přijímání oznámení o zjištění zdroje termální nebo minerální vody, plynu, emanací a peloidu 62/1988 9a-1-b
CR2643 Přijímání oznámení o zjištění zdroje podzemní vody 62/1988 9a-1-c
CR2644 Přijetí oznámení o zahájení geologických prací spojených se zásahem do pozemku 62/1988-9a-3
CR2645 Schvalování projektů a odběratelská kontrola geologických prací v případech, že jejich objednatelem je stát. 62/1988 9, 10, 12
CR2646 Stanovení a evidence návratnosti geologických prací hrazených ze státního rozpočtu 62/1988 11
CR2647 Trvalé uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací 62/1988 12-1,2,3,4
CR2648 Zajištění a ochrana zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod 62/1988 13-1
CR2649 Poskytování informací o výsledcích geologických prací a stanovisek k politice územního plánování a orgánům územního plánováníúzemně plánovací dokumentaci 62/1988 13-2
CR2650 Vymezování území se zvláštními podmínkami geologické stavby 62/1988 13-3
CR2651 Rozhodnutí o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací 62/1988 14-2
CR2652 Povolování vstupu do prostor užívaných ozbrojenými silami 62/1988 14-3
CR2653 Povolování vstupu do prostor užívaných ozbrojenými sbory 62/1988 14-3
CR2654 Určování a evidence významných výzkumných a průzkumných děl 62/1988 15
CR2655 Jednání o náhradě škod vzniklých při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin 62/1988 16-4
CR2656 Shromažďování a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích. 62/1988 17
CR2657 Poskytování údajů z registru obyvatel, AIS evidence obyvatel a AIS cizinců 62/1988 18
CR2658 Kontrola, jak orgány a organizace plní povinnosti stanovené zákonem o geologických pracích a předpisy vydanými na jeho základě 62/1988 19-1
CR2659 Kontrola geologických prací v dobývacích prostorech 62/1988 19-3
CR2660 Řízení o ukládání pokut za porušení povinností podle zákona 62/1988 Sb. 62/1988 20-1
CR2661 Vybírání pokut 62/1988 20-1,2
CR2662 Rozhodnutí o zrušení stanoveného průzkumného území, poruší-li organizace závažně nebo opakovaně povinnosti uložené zákonem o geologických pracích 62/1988 21


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Finanční úřady
Kraje
Obce
Policie České republiky
Stavební úřady
Vojenské újezdy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00020699 Český hydrometeorologický ústav
00024341 Ministerstvo zdravotnictví
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00025844 Český báňský úřad v Praze
00117650 Česká geologická služba - Geofond
00164801 Ministerstvo životního prostředí
60162694 Ministerstvo obrany
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj[Čas vygenerování tohoto souboru: 28.03.2012 17:05:14.]