PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podpora regionálního rozvoje

Kód agendy: A561
Název agendy: Podpora regionálního rozvoje
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66002222
Název OVM: Ministerstvo pro místní rozvoj

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
248 2000 Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1080/2006/ES 2006 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, ve znění nařízení 397/2009
1082/2006/ES 2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci
1083/2006/ES 2006 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
1084/2006/ES 2006 Nařízení Rady (ES) 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 1164/1994
1828/2006/ES 2006 Nařízení Komise (ES) 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, ve znění nařízení 846/2009
2342/2002/ES 2002 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu ES
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1640 Příprava a realizace strategie regionálního rozvoje 248/2000 11-1-a,b,d 248/2000 11 -2- b,c
CR1641 Součinnost obecních úřadů ORP při přípravě strategie regionálního rozvoje 248/2000 13a
CR1642 Součinnost obecních úřadů OPOÚ při přípravě strategie regionálního rozvoje 248/2000 13a
CR1643 Příprava a realizace státního programu regionálního rozvoje 248/2000 6 -1,3 248/2000 11-1-a, c, d, 248/2000 11- 2-b, c
CR1644 Finanční podpora státního programu regionálního rozvoje 248/2000 7-1,2,6
CR1645 Mezinárodní spolupráce na úseku podpory regionálního rozvoje 248/2000 11-1-e
CR1646 Pomoc krajům při zapojování do evropských regionálních struktur 248/2000 11-1-f
CR1647 Schvalování účasti člena v Evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 248/2000 18b
CR1648 Vedení registru Evropských seskupení pro územní spolupráci 248/2000 18c
CR1649 Zrušení Evropského seskupení pro územní spolupráci 248/2000 18d-1
CR1650 Kontrola ESÚS 248/2000 18g-3 nařízení Rady (ES) 1082/2006 13
CR1651 Koordinace realizace Kohezní politiky v ČR 248/2000 11-1-e
CR1652 Zajištění Monitorovacího systému Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 - 2013 248/2000 11-1-e nařízení Rady (ES) 1083/2006 45-1-f nařízení Rady (ES) 1083/2006 58 nařízení Rady (ES) 1083/2006 60 nařízení Rady (ES) 1083/2006 61 nařízení Komise (ES) 1828/2006 42
CR1653 Zajištění výkonu funkce Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc (OPTP) nařízení Rady (ES) 1083/2006 46
CR1654 Koordinace administrativní kapacity a profesního vzdělávání NSRR nařízení Rady (ES) 1083/2006 45 až 48 nařízení Rady (ES) 1083/2006 67 nařízení Rady (ES) 2342/2002 25
CR1655 Výkon funkce řídicího orgánu Regionálního operačního programu pro příslušný region soudržnosti 248/2000 16-3
CR1656 Operační programy přeshraniční spolupráce 248/2000 11-1-e nařízení Rady (ES) 1083/2006 60 nařízení Rady (ES) 1080/2006 14
CR1657 Spolupráce mezi ústředními správní úřady a analýza rozdílů mezi kraji 248/2000 11-2


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s pověřeným obecním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Regionální rady regionu soudržnosti
Ústřední správní úřady
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006947 Ministerstvo financí
00022985 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
00064581 Hlavní město Praha
00164801 Ministerstvo životního prostředí
00551023 Ministerstvo práce a sociálních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
66002222 Ministerstvo pro místní rozvoj
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]