PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda speciálního stavebního úřadu

Kód agendy: A569
Název agendy: Agenda speciálního stavebního úřadu
Datum registrace agendy: 31.01.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
104 1997 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích      
13 1997 Zákon o pozemních komunikacích 41a    
146 2008 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb      
183 2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)      
526 2006 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR862 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 183/2006 129-1
CR863 Dodatečné povolení stavby 183/2006 129-3
CR864 Nařízení odstranění dočasné stavby 183/2006 129-5
CR865 Kontrolní prohlídky stavby 183/2006 133
CR866 Schválení změny stavby před jejím dokončením v rámci kontrolní prohlídky stavby 183/2006 134-1
CR867 Výzva ke zjednání nápravy na základě zjištění v rámci kontrolní prohlídky 183/2006 134-2
CR868 Nařízení zjednání nápravy; při provádění stavby rozhodnutí o přerušení prací a stanovení podmínek pro jejich pokračování 183/2006 134-3
CR869 Výzva k bezodkladnému zastavení prací; nařízení zastavení prací na stavbě 183/2006 134-4
CR870 Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce 183/2006 135
CR871 Nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací, popřípadě vyklizení stavby v rámci kontrolní prohlídky 183/2006 136
CR872 Nezbytné úpravy 183/2006 137
CR873 Stavební příspěvek 183/2006 138
CR874 Údržba stavby 183/2006 139
CR875 Vyklizení stavby 183/2006 140
CR876 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 183/2006 141-1
CR877 Výjimka z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 183/2006 169-4
CR878 Státní dozor ve věcech stavebního řádu 183/2006 171-1
CR879 Vstupy na pozemky a do staveb 183/2006 Sb., §172
CR880 Pořádková pokuta 183/2006 173
CR881 Stanovení podmínek k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny; rozhodnutí o přerušení prací; změna nebo zrušení stavebního povolení ve veřejném zájmu 183/2006 176
CR882 Mimořádné postupy 183/2006 177
CR883 Uložení pokuty za přestupek 183/2006 179
CR884 Uložení pokuty za správní delikt 183/2006 181
CR885 Vybírání a vymáhání pokuty 183/2006 183
CR844 Činnost speciálních stavebních úřadů 13/1997 16
CR845 Rozhodnutí speciálního stavebního úřadu o zřízení věcného břemene 13/1997 17-2
CR846 Rozhodnutí speciálního stavebního úřadu o změně v užívání nebo odstranění stavby pozemních 13/1997 18
CR847 Ověření zprávy a vyhodnocení auditu bezpečnosti pozemních komunikací speciálního stavebního úřadu 13/1997 18g-6
CR848 Působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 183/2006 15-1-c
CR849 Ohlášení stavby 183/2006 106
CR850 Zákaz provedení ohlášené stavby 183/2006 107
CR851 Zákaz užívání výrobku (odstranění výrobku), který plní funkci stavby 183/2006 108-2
CR852 Stavební povolení 183/2006 115
CR853 Veřejnoprávní smlouva 183/2006 116
CR854 Změna stavby před jejím dokončením 183/2006 118-1
CR855 Zákaz užívání stavby 183/2006 120-2
CR856 Kolaudační souhlas 183/2006 122
CR857 Předčasné užívání stavby 183/2006 123
CR858 Zkušební provoz 183/2006 124
CR859 Pořízení dokumentace skutečného provedení stavby 183/2006 125-3
CR860 Změna v užívání stavby 183/2006 127
CR861 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 183/2006 128


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
66003008 Ministerstvo dopravy[Čas vygenerování tohoto souboru: 01.02.2012 14:00:02.]