PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výkon státní správy ve věcech civilního letectví

Kód agendy: A575
Název agendy: Výkon státní správy ve věcech civilního letectví
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 66003008
Název OVM: Ministerstvo dopravy

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
108 1997 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů      
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 51 3  
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 62 1  
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 51 4  
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 61 1  
127 2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15 6  
200 1994 Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 4a    
200 1994 Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 4    
200 1994 Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 6    
344 1992 Zákon o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 21 1  
344 1992 Zákon o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 22 3  
410 2006 Vyhláška Ministerstva dopravy o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů      
455 1991 Zákon o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 60 3  
466 2006 Vyhláška Ministerstva dopravy o bezpečnostní letové normě, ve znění pozdějších předpisů      
49 1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1008/2008/ES 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství
1321/2007/ES 2007 Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence
1702/2003/ES 2003 Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací
18/2010/EU 2010 Nařízení Komise (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy
185/2010/EU 2010 Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti
2042/2003/ES 2003 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů
216/2008/ES 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES
300/2008/ES 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 320/2002
3922/91/EHS 1991 Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví
549/2004/ES 2004 Nařízení Komise (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe
550/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004, o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi
552/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu
72/2010/EU 2010 Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy
736/2006/ES 2006 Nařízení Komise (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí
847/2004/ES 2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách
996/2010/EU 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2069 Vydávání rozhodnutí o tom, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu se zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 49/1997 42i-1
CR2070 Zveřejňování seznamu letišť, na která se použijí ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ceně za užívání letiště 49/1997 42d-2
CR2071 Zveřejňování souhrnné zprávy o výsledcích dohledu nad plněním povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce a zahájených řízeních podle ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ceně za užívání letiště 49/1997 42i-6
CR2072 Zajišťování letecké služby pátrání a záchrany ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra 49/1997 49-2
CR2073 Udělování souhlasu k letům za účelem výkonu státní správy 49/1997 75-2
CR2074 Pověřování právnické osoby výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení a odnímání uděleného pověření 49/1997 82-1, 4
CR2075 Uzavírání veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení 49/1997 82-3
CR2076 Metodické vedení právnické osoby pověřené výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení 49/1997 82-1
CR2077 Schvalování provozních a technických předpisů pro provoz sportovních létajících zařízení a výcvikových osnov 49/1997 83-1, b)
CR2078 Jmenování zástupce České republiky do správní rady Evropské agentury pro bezpečnost letectví a do výboru ustanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 49/1997 88-1, r) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES 34-1; 65-1
CR2079 Metodické vedení Úřadu pro civilní letectví 49/1997 3-1
CR2080 Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a právnické osoby pověřené výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení 49/1997 88-2, 3, 4
CR2081 Vydávání příkazů k provádění letů na dobu nezbytně nutnou 49/1997 88-5
CR2082 Zabezpečování vydávání Letecké informační příručky 49/1997 99-2
CR2083 Projednávání správních deliktů fyzických a právnických osob na úseku civilního letectví 49/1997 94-6
CR2084 Výkon státního dozoru na úseku civilního letectví 49/1997 90-1
CR2085 Šetření nehod a incidentů v civilním letectví 49/1997 55a-1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES 5-1, 3, 4
CR2086 Zasílání průvodního dopisu obsahujícího bezpečnostní doporučení Nařízení č. 996/2010 17-1
CR2087 Zaznamenávání informací o nehodách a vážných nahodilých událostech do centrální evidence Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence 3
CR2088 Zaznamenávání bezpečnostních doporučení do centrální evidence Nařízení č. 996/2010 18-5
CR2089 Zpracovávání zprávy o závěrech šetření nehod a incidentů v civilním letectví a její zveřejňování 49/1997 55c-4 Nařízení č. 996/2010 16-1, 6
CR2090 Shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a uchovávání údajů o hlášených událostech v civilním letectví 49/1997 55a-1
CR2091 Pověřování právnické osoby shromažďováním a analyzováním informací o incidentech a leteckých nehodách, při nichž nedošlo k usmrcení osob, určováním jejich příčin a vypracováváním závěrů a bezpečnostních doporučení a odnímání uděleného pověření 49/1997 55b-1, 5
CR2092 Metodické vedení a kontrola právnické osoby pověřené shromažďováním a analyzováním informací o incidentech a leteckých nehodách, při nichž nedošlo k usmrcení osob, určováním jejich příčin a vypracováváním závěrů a bezpečnostních doporučení 49/1997 55b-1
CR2093 Zpracovávání a zveřejňování souhrnné bezpečnostní zprávy (zprávy o provozní bezpečnosti) 49/1997 55e-5 Nařízení č. 996/2010 4-5
CR2094 Vydávání a odnímání osvědčení právnickým a fyzickým osobám, které provozují výrobu sportovních létajících zařízení a s nimi souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení, opravy a údržbu, a kontrola plnění jejich povinností 49/1997 83-1, a)
CR2095 Zpracovávání a předkládání návrhů provozních a technických předpisů pro provoz sportovních létajících zařízení a návrhů výcvikových osnov k jejich schválení a jejich následné vydávání 49/1997 83-1, b)
CR2250 Schvalování osnovy výcviku letové posádky 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2251 Schvalování osnovy výcviku pro palubní průvodčí 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2252 Schvalování osnovy výcviku v oblasti rozpoznání a přepravy nebezpečného zboží 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2253 Schvalování simulátoru jako náhrady za výcvik 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2254 Schvalování alternativního vybavení letadla místo radaru 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2255 Schvalování nájmů a pronájmů letadel 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2256 Vydávání stanoviska k přijatelnosti stanoviska k přijatelnost osob pro výkon funkce "odpovědný vedoucí" 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2257 Vydávání stanoviska k přijatelnosti pro výkon funkce "jmenovaný vedoucí pracovník" 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2258 Vydávání stanoviska k přijatelnosti pro jmenování do funkce u dalšího držitele osvědčení leteckého provozovatele 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2259 Vydávání stanoviska k přijatelnosti osob pro výkon funkce "vedoucí systému jakosti" 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2260 Vydávání stanoviska k přijatelnosti pro obsah seznamu minimálního vybavení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2261 Vydávání stanoviska k přijatelnosti pro jmenování velitele letadla pro traťové přezkoušení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2262 Vydávání stanoviska k přijatelnosti pro použití simulátoru pro zajištění požadavku na nedávnou praxi 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2263 Vydávání stanoviska k přijatelnosti personálu pro provádění přezkoušení palubních průvodčích 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2264 Nařizování ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu a omezování nebo zakazování činnosti, k níž je člen leteckého personálu oprávněn 49/1997 19-3
CR2265 Posuzování provozních postupů při provozu na zahraničních základnách 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2266 Registrování událostí v letovém provozu 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2267 Schvalování a pověřování pilotů pro provádění Traťových výcviků a přezkoušení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2268 Akceptace nebo navrhování způsobu obnovy propadlých leteckých kvalifikací 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2269 Vydávání souhlasu k provádění zkušebních letů provozních 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2270 Schvalování oblastí provozu 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2271 Udělování souhlasu k provozování leteckých veřejných vystoupení 49/1997 78
CR2272 Vydávání povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu 49/1997 76-2
CR2273 Schvalování bezpečnostní letové normy provozovatele a odchylky od bezpečnostní letové normy provozovatele pro jednotlivý let 49/1997 22a-3,5
CR2096 Vykonávání dohledu nad činností stavitelů sportovních létajících zařízení 49/1997 83-1, c)
CR2097 Schvalování, uznávání a ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení a vydávání, prodlužování a odnímání osvědčení o jejich letové způsobilosti 49/1997 83-1, d)
CR2098 Vedení rejstříku sportovních létajících zařízení 49/1997 83-1, e)
CR2099 Přidělování poznávací značky určeným sportovním létajícím zařízením 49/1997 83-1, e)
CR2100 Přiznávání kvalifikace pilotům a jiným osobám podílejícím se na provozu sportovních létajících zařízení 49/1997 83-1, f)
CR2101 Vydávání pilotních průkazů, zapisování kvalifikace do nich, prodlužování jejich platnosti, vydávání průkazů osvědčujících dosažené kvalifikace a vedení jejich evidence 49/1997 83-1, f)
CR2102 Vydávání a odnímání souhlasu k provozu středisek výcviku pilotů jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení a kontrola plnění jejich povinností 49/1997 83-1, g)
CR2103 Stanovování podmínek pro užívání ploch ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízení, registrování těchto ploch, schvalování provozních řádů a způsobilosti registrovaných ploch 49/1997 83-1, h)
CR2104 Povolování provádění zkušebních letů sportovních létajících zařízení 49/1997 83-1, i)
CR2105 Udělování souhlasu s pořádáním veřejných leteckých vystoupení sportovních létajících zařízení 49/1997 83-1, j)
CR2106 Výkon dohledu nad činností provozovatelů, pilotů a dalších osob zúčastněných na provozu sportovních létajících zařízení 49/1997 83-1, k)
CR2107 Jmenování a odvolávání inspektorů provozu a inspektorů techniky 49/1997 83-1, m)
CR2108 Rozhodování o omezení nebo zákazu létání určitého sportovního létajícího zařízení 49/1997 83-2
CR2109 Udělování a odebrání přepravních práv leteckým dopravcům 49/1997 70a-1,70d
CR2110 Schvalování letových řádů zahraničním leteckým dopravcům 49/1997 72-1
CR2111 Ukládání závazků veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě Nařízení EP a Rady (ES) č. 1008/2008, o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství, čl. 16,17,18
CR2112 Rozdělení leteckého provozu mezi letišti Nařízení EP a Rady (ES) č. 1008/2008, o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství, čl. 19 odst. 2,3
CR2113 Omezení nebo odepření výkonu leteckých provozních práv z důvodu závažných problémů týkajících se životního prostředí Nařízení EP a Rady (ES) č. 1008/2008, o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství, čl. 20 odst. 1,2
CR2114 Odepření, omezení nebo stanovení podmínek na výkon leteckých provozních práv za účelem řešení okamžitých krátkodobých potíží vyplývajících z nepředvídatelných a neodvratitelných okolností Nařízení EP a Rady (ES) č. 1008/2008, o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství, čl. 21 odst. 1
CR2115 Oznámení Evropské komisi vztahující se k dohodám o leteckých službách nebo jiným souvisejícím dvoustranným nebo mnohostranným dohodám Nařízení EP a Rady (ES) č. 847/2004, o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách, čl. 1 odst. 2 a čl. 4 odst. 1
CR2116 Uplatňování stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů letecké dopravy 49/1997 88-1t)
CR2117 Výkon činnosti dotčeného orgánu při pořizování územně plánovací dokumentace a v územním řízení týkají-li se leteckých staveb 49/1997 88-1s)
CR2118 Vedení, ochrana a zpřístupnění databáze geografických, topografických a geodetických údajů o terénu a překážkách na území ČR, zveřejňování údajů z databáze 49/1997 51a-1, 51a-6, 51a-9, 51a-10, 88-1u)
CR2119 Udělování a odnímání pověření k vedení databáze geografických, topografických a geodetických údajů o terénu a překážkách na území ČR 49/1997 51a-2, 51a-3, 51a-4, 51a-11, 88-1u)
CR2120 Zajištění provozování letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele 49/1997 88-1b)
CR2121 Vydávání potvrzení o provedení kmitočtové koordinace v rámci leteckých mezinárodních organizací pro účely udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby 49/1997 49, 87-1 Nařízení ES 550/2004 Nařízení ES 549/2004
CR2122 Vydávání rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti 49/1997 42b, 88-1c)
CR2123 Vydání národních programů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 49/1997 85-3
CR2124 Vydání osobám provádějícím detekční kontrolu osvědčení odborné způsobilosti 49/1997 85d-1
CR2125 Vydání povolení k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta 49/1997 85j-3
CR2126 Vydání osvědčení k provádění bezpečnostních školení 49/1997 85k-1
CR2127 Schválení bezpečnostního programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta a jeho změny 49/1997 85a-1 49/1997 85a-4 49/1997 85e-1 49/1997 85e-3
CR2128 Stanovení zvláštních bezpečnostních opatření v bezpečnostním programu provozovatele malého letiště a rozhodnutí o jejich změně nebo zrušení 49/1997 85a-6
CR2129 Vedení seznamu schválených agentů a zveřejnění jej způsobem umožňujícím dálkový přístup 49/1997 85e-5
CR2130 Stanovení opatření a postupy zajišťující ochranu civilního letectví před protiprávními činy nad rámec bezpečnostního programu a rozhoduje o jejich zrušení 49/1997 86-1
CR2131 Vytváření systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy a zavádění, koordinace a kontrola bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy 49/1997 85-2
CR2132 Informování Evropské komise o uplatňovaných přísnějších opatřeních Nařízení EP a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 Čl. 6 odst. 2
CR2133 Stanovení četnost a způsob zajištění dozoru a hlídek na základě posouzení rizik letišť Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti Bod 1.5.2 přílohy
CR2134 Přidělování schválenému agentovi a známému odesílateli jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu a zadává nezbytné údaje do "databáze ES schválených agentů a známých odesílatelů" Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 Bod 6.3.1.2 písm. c) přílohy Bod 6.4.1.2 písm. c) přílohy
CR2135 Schvalování známých odesílatelů Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 Bod 6.4.1.1 přílohy
CR2136 Schvalování schválených dodavatelů palubních zásob Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 Bod 8.1.3.1 přílohy
CR2137 Vedení seznamu osvědčených školitelů Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 Bod 11.5.1 přílohy
CR2138 Zajišťování odborné přípravy školitelů a informování o vývoji v příslušné oblasti Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 Bod 11.5.7 přílohy
CR2139 Informování Evropské komise o osvědčených postupech, které se týkají programů řízení kvality, metodiky provádění auditů a auditorů Nařízení Komise (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy Bod 17.1 přílohy
CR2140 Podávání zprávy Evropské komisi zprávu o opatřeních přijatých k plnění svých povinností a o situaci v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy na letištích umístěných na území ČR Nařízení Komise (EU) č. 18/2010 Bod 18.1 přílohy
CR2141 Účast na inspekcích prováděných Evropskou komisí a jejích příprav včetně podávání zpráv Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy Čl. 6 odst. 1
CR2142 Předávání seznamu osob národních auditorů Evropské komisi Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 Čl. 6 odst. 3
CR2143 Zpracování dotazníku a dalších podkladových dokumentů, jako podklad pro inspekci Evropské komise Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 Čl. 7 odst. 2
CR2144 Informování kontrolovaných subjektů Evropskou komisí o výsledcích inspekce Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 Čl. 10 odst. 1
CR2145 Zpracování akčního plánu odstranění nedostatků zjištěných Evropskou komisí a jeho zaslání Komisi Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 Čl. 11 odst. 1
CR2146 Vyhodnocování nápravných opatření na základě akčního plánu odstranění nedostatků zjištěných Evropskou komisí a informování Komise o dílčích krocích a splnění akčního plánu Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 Čl. 12 odst. 2
CR2147 Pověřování provozovatele zdravotnického zařízení a určování provozovatele pověřeného zdravotnického zařízení 49/1997 22-4
CR2148 Pověřování fyzické nebo právnické osoby vyhodnocováním letových řádů leteckých dopravců a vydáváním s tím souvisejících doporučení 49/1997 89-4
CR2149 Vedení leteckého rejstříku 49/1997 4-1
CR2150 Vydávání osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku České republiky 49/1997 4-6
CR2151 Rozhodování o zápisu zástavního práva k letadlu do leteckého rejstříku České republiky 49/1997 5a-3
CR2152 Přidělování a odnímání letadlové adresy a vedení seznamu všech přidělených letadlových adres 49/1997 17b
CR2153 Uznávání průkazu způsobilosti pilota, leteckého navigátora a palubního inženýra vydaného jiným členským státem Evropské unie 49/1997 19a
CR2154 Schvalování bezpečnostní letové normy provozovatele a odchylky od bezpečnostní letové normy provozovatele pro jednotlivý let 49/1997 22a
CR2155 Udělování souhlasu právnické nebo fyzické osobě k poskytování odbavovacích služeb a rozhodování o jeho odnětí 49/1997 49b
CR2156 Vydávání licence k provozování obchodní letecké dopravy a rozhodování o její změně nebo jejím odejmutí 49/1997 58
CR2157 Vydávání osvědčení leteckého dopravce a rozhodování o jeho odejmutí 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2158 Rozhodování o omezení obchodní letecké dopravy, nejde-li o případ, kdy je toto rozhodování svěřeno na základě zvláštního právního předpisu jinému orgánu 49/1997 64
CR2159 Vedení evidence leteckého personálu 49/1997 18-4
CR2160 Vydávání průkazu způsobilosti leteckého personálu a uznávání platnosti průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným státem 49/1997 19-1
CR2161 Zadržování nebo odnímání průkazu způsobilosti leteckého personálu, nařizování a provádění ověřování jeho odborné i letové způsobilosti, ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu a omezování nebo zakazování činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn 49/1997 19-3
CR2162 Schvalování změny osvědčení leteckého dopravce 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2163 Zapisování do leteckého rejstříku České republiky údaje o letadlu 49/1997 4-2
CR2164 Provádění výmazu letadla z leteckého rejstříku České republiky 49/1997 6-2
CR2165 Zaznamenávání změn údajů uvedených v leteckém rejstříku České republiky 49/1997 6-1
CR2166 Vedení seznamu letadlových adres 49/1997 17d-1
CR2167 Zpřístupňování a poskytování údajů ze seznamu letadlových adres 49/1997 17d-2
CR2168 Odnímání letadlových adres 49/1997 17c-3
CR2169 Vydávání povolení k provozování leteckých prací 49/1997 74
CR2170 Vydávání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu 49/1997 76
CR2171 Posuzování odborné způsobilosti leteckého personálu 49/1997 20
CR2172 Posuzování bezúhonnosti leteckého personálu 49/1997 21-2
CR2173 Posuzování zdravotní způsobilosti leteckého personálu 49/1997 22-6
CR2174 Vydávání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu ve výcviku 49/1997 22f-1
CR2175 Vydávání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu 49/1997 22f-2
CR2176 Ověřování úrovně znalostí anglického jazyka 49/1997 22f-5
CR2177 Opětovné ověřování úrovně znalostí anglického jazyka 49/1997 22f-6
CR2178 Vyznačování činnosti v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu a řídícího letového provozu-žáka 49/1997 22f-3
CR2179 Vydávání osvědčení o úrovni znalostí anglického jazyka a vyznačování této skutečnosti do průkazu způsobilosti 49/1997 22f-6
CR2180 Prodlužování a obnovování platnosti místní doložky v průkazu způsobilosti řídícího letového provozu 49/1997 22f-3
CR2181 Stanovování oprávnění řídícího letového provozu k provádění výcviku 49/1997 22f-1
CR2182 Ověřování výsledku závěrečné zkoušky 49/1997 22l
CR2183 Vydávání povolení k poskytování výcviku, odnímání povolení a uznávání povolení vydaného jiným státem 49/1997 22j-1,6 22l-1
CR2184 Vydávání povolení fyzické osobě provádějící zkoušky v rámci výcviku a prodlužování platnosti tohoto povolení 49/1997 22k-1,2
CR2185 Schvalování plánu výcviku 49/1997 22l-2
CR2186 Vydávání osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik údržby letadel Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 část 147, hlava B, číslo 147.B.100
CR2187 Posuzování návrhů provozních příruček, jejich změn a postupů v nich uvedených 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2188 Vydávání exportního osvědčení letové způsobilosti pro motory a vrtule po údržbě (pro letadla transferována na Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví) 49/1997 9
CR2189 Vytváření a realizace nápravných opatření vycházejících z hlášení z výroby, provozu, údržby popřípadě ze šetření leteckých nehod a incidentů (pro letadla transferována na Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví) 49/1997 3-3; Nařízení č. 216/2008 - čl. 20(1) e), Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, Part 21.1 a Nařízení Komise (ES) č.2042/2003, Part 145.1, Part M.1
CR2190 Vydávání souhlasu ke zkušebnímu létání (pro letadla transferována na Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví) 49/1997 15
CR2191 Vydávání povolení k letu (pro letadla transferována na Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví) 49/1997 3-3 15; Nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008 - čl. 20(1) e), Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, Part 21.1
CR2192 Rozhodování o způsobilosti letadla k létání a vydávání osvědčení k letové způsobilosti (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 8-1
CR2193 Posuzování a ověřování letové způsobilosti (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 8-2
CR2194 Pověřování právnické nebo fyzické osoby posuzováním a ověřováním letové způsobilosti (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 8-2
CR2195 Provádění kontrol letové způsobilosti (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 10-1
CR2196 Pověřování právnické osoby prováděním kontrol letové způsobilosti (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 10-1
CR2197 Pověřování právnické nebo fyzické osoby posuzováním a ověřováním shody vlastností výrobků (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 13-1
CR2198 Pověřování právnické nebo fyzické osoby posuzováním a ověřováním shody vlastností leteckého pozemního zařízení (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 13-3
CR2199 Vydávání oprávnění právnické nebo fyzické osobě pro vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení (letadla podle přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008) 49/1997 17-1
CR2200 Pověřování právnické osoby plněním úkolů v oblasti hodnocení shody nebo vhodnosti k použití složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu 49/1997 3-6
CR2201 Stanovování druhu letiště a jeho změny druhu letiště 49/1997 25-1
CR2202 Vydávání povolení provozovat letiště a rozhodování o zrušení povolení 49/1997 27-1, 34
CR2203 Rozhodování o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části 49/1997 33-1
CR2204 Vedení evidence letišť 49/1997 25a
CR2205 Schvalování nebo uznávání způsobilosti letadlových částí a leteckých pozemních zařízení k jejich použití v civilním letectví 49/1997 16-1
CR2206 Určování provozovaného letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinovaného letiště a pověření koordinátora přidělováním volných letištních časů 49/1997 32-1
CR2207 Pověřování koordinátora přidělováním volných letištních časů 49/1997 32-2
CR2208 Vydávání osvědčení způsobilosti letiště 49/1997 34a-2
CR2209 Vykonávání činností speciálního stavebního úřadu 49/1997 36-3
CR2210 Zřizování ochranných pásem leteckých staveb 49/1997 37-1
CR2211 Vydávání závazných stanovisek jako dotčený orgán státní správy (územní řízení, stavební řízení, územní plány) 49/1997 95
CR2212 Vydávání souhlasu ke zřizování zařízení a k provádění činností v ochranných pásmech leteckých staveb a mimo ochranné pásmo, nebo staveb a zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost leteckého provozu nebo mít rušivý účinek na stanovená letecká zařízení 49/1997 40,41, 89-2
CR2213 Vydávání opatření obecné povahy o rozdělení vzdušného prostoru České republiky 49/1997 44-2
CR2214 Vydávání opatření obecné povahy o omezení nebo zakázání užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými oblastmi 49/1997 44-3
CR2215 Vydávání opatření obecné povahy o dočasném vyhrazení části vzdušného prostoru České republiky k létání 49/1997 44-5
CR2216 Vydávání pověření právnickým a fyzickým osobám k poskytování letových provozních služeb a letových navigačních služeb 49/1997 46, 49a-2; Nařízení č. 550/2004
CR2217 Udělování souhlasu právnické nebo fyzické osobě k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu a letecké služby pátrání a záchraně, služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti 49/1997 49-1,49b-2
CR2218 Zabezpečení koordinace civilního letového provozu s vojenským letovým provozem 49/1997 51-3
CR2219 Vydávání osvědčení o technické způsobilosti technických prostředků a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole 49/1997 85d-2
CR2220 Ověřování výsledků závěrečných zkoušek řídících letového provozu Vyhláška č.108/1997 8e-6
CR2221 Vydávání povolení k létání letadla bez pilota 49/1997 52
CR2222 Příprava českých textů rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví 49/1997 3-3
CR2223 Zpracovávání stanovisek k návrhům dokumentům Evropské agentury pro bezpečnost letectví 49/1997 3-3
CR2224 Poskytování součinnosti při standardizačních kontrolách Nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008, čl. 54, 55, Nařízení Komise (ES) č. 736/2006
CR2225 Součinnost při jednání správní rady Evropské agentury pro bezpečnost letectví, poradního orgánu EASA AGNA, pracovních skupin EASA 49/1997 3-3; Nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008 - čl. 33, 34, 52
CR2226 Dohled nad plněním povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a vyřizování stížností na porušování těchto povinností 49/1997 3-7
CR2227 Dohled nad plněním povinností leteckého dopravce a provozovatele letiště týkajících se dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a povinností leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě 49/1997 3-8
CR2228 Ověřování spolehlivosti osob, které nejsou v pracovně právním stavu k leteckým dopravcům a poskytovatelům leteckých služeb 49/1997 86b-3
CR2229 Schvalování provozu za podmínek Kategorie II přesného přiblížení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2230 Schvalování provozu za podmínek Kategorie III A, B, C přesného přiblížení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2231 Schvalování minim pro vzlet při provozu za každého počasí (AWO) 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2232 Schvalování provozu s předepsanou minimální navigační výkonností (MNPS) 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2233 Sschvalování provozu dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště (ETOPS) 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2234 Schvalování provozu za využití prostorové navigace (RNAV) 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2235 Schvalování provozu se sníženými minimy vertikálních rozstupů (RVSM) 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2236 Schvalování provozu dle požadované navigační výkonnosti (RNP) 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2237 Schvalování přepravy nebezpečného zboží 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2238 Schvalování provozu vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2239 Schvalování použití elektronické verze palubní dokumentace 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2240 Schvalování provozního řízení provozovatele obchodní letecké dopravy 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2241 Schvalování postupů pro letovou posádku pro létání na více než jednom typu 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2242 Schvalování metody pro určování minimálních nadmořských výšek letu 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2243 Schvalování prostoru bezpečného vynuceného přistání na trati pro jednomotorové letouny 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2244 Schvalování standardní hodnoty hmotnosti jiné, než jsou stanovené 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2245 Schvalování použití jiných postupů pro dokumentaci o hmotnosti a vyvážení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2246 Schvalování konfigurace letadla s maximálním počtem cestujících na palubě 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2247 Schvalování jiných postupů pro ověření hmotnosti letadla při přiblížení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2248 Schvalování postupů pro strmé přiblížení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III
CR2249 Schvalování použití palubních systémů určování hmotnosti a vyvážení 49/1997 67-1; Nařízení 3922/1991 čl.2 písm.i Příloha III


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Obecní živnostenské úřady
Policie České republiky - cizinecká policie
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
48134678 Úřad pro civilní letectví
49710371 Řízení letového provozu České republiky, s.p.
60162694 Ministerstvo obrany
66003008 Ministerstvo dopravy
70990948 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]