PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda státního zastupitelství

Kód agendy: A682
Název agendy: Agenda státního zastupitelství
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
109 2002 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 39    
129 2008 Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 40    
141 1961 Trestní řád      
150 2002 Soudní řád správní 66 2  
169 1999 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 78    
2 1991 Zákon o kolektivním vyjednávání 29    
2 1991 Zákon o kolektivním vyjednávání 21    
218 2003 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 90 1  
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 33    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 32    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 31    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 14 6  
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 34    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 37    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 35    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 36    
219 2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 14 5  
23 1994 Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů      
279 2003 Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změněn některých zákonů      
280 2009 Daňový řád 1 1  
280 2009 Daňový řád 1 2  
280 2009 Daňový řád 2 1  
280 2009 Daňový řád 2 3 a
280 2009 Daňový řád 2 3 b
280 2009 Daňový řád 232    
280 2009 Daňový řád 149-160    
283 1993 Zákon o státním zastupitelství      
293 1993 Zákon o výkonu vazby 29    
7 2002 Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 8 5 c
7 2002 Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 8 5 b
7 2002 Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 8 5 a
7 2002 Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 8 5 d
94 1963 Zákon o rodině 62    
94 1963 Zákon o rodině 62a    
97 1963 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 67 2  
99 1963 Občanský soudní řád 35 3  
99 1963 Občanský soudní řád 35 2  
99 1963 Občanský soudní řád 35 1  
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1423 Dozor státního zástupce v přípravném řízení 141/1961 157 až 179h
CR1424 Vyšetřování konané státním zástupcem 141/1961 161-3 141/1961 179a-3
CR1425 Opravné řízení ke stížnosti v trestních věcech 141/1961 141 až 150
CR1426 Účast státního zástupce v řízení před soudem prvního stupně v trestních věcech 141/1961
CR1427 Účast státního zástupce v odvolacím řízení v trestních věcech 141/1961 245 až 265
CR1428 Účast státního zástupce v dovolacím řízení v trestních věcech 141/1961 265a až 265s
CR1429 Účast státního zástupce v řízení o stížnosti pro porušení zákona v trestních věcech 141/1961 266 až 276
CR1430 Účast státního zástupce v řízení o obnově řízení v trestních věcech 141/1961 277 až 289
CR1431 Účast státního zástupce v řízení o jiných návrzích nebo při ostatních rozhodování v trestních věcech 141/1961 24, 25 141/1961 31
CR1432 Činnost státního zástupce v rámci právního styku s cizinou v trestních věcech 141/1961 375 až 460zp
CR1433 Činnost státního zástupce ve vykonávacím řízení v trestních věcech 141/1961 315 až 362
CR1434 Návrh na povolení agenta 141/1961 158a-4
CR1435 Povolení k sledování osob a věcí na území republiky 141/1961 436-3
CR1436 Vstupová a návrhová oprávnění státního zastupitelství v netrestních věcech 99/1963 35-1 až 3 94/1963 62, 62a 97/1963 67-2 2/1991 21, 29 283/1993 42 218/2003 90
CR1437 Účast státního zástupce v odvolacím řízení v netrestních věcech 99/1963 201 až 227
CR1438 Účast státního zástupce v dovolacím řízení v netrestních věcech 99/1963 236 až 243d
CR1439 Účast státního zástupce v řízení o žalobě na obnovu řízení, pro zmatečnost v netrestních věcech 99/1963 228 až 235i
CR1440 Návrhové oprávnění nejvyššího státního zástupce ve věcech správního soudnictví 150/2002 66-2
CR1441 Dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda 293/1993 29 169/1999 78 109/2002 39 129/2008 40
CR1442 Oprávnění nejvyššího státního zástupce rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhaní nebo o postoupení věci 141/1961 174a
CR1443 Výkon dohledu a dohledu nad dohledem státního zastupitelství 283/1993 12c až 12e
CR1444 Metodická činnost nejvyššího státního zástupce (vydávání stanovisek) 283/1993 12-2
CR1445 Řídící činnost nejvyššího státního zástupce (vydávání pokynů obecné povahy) 283/1993 12-2
CR1446 Kontrola skončené věci prováděná nejvyšším státním zástupcem 283/1993 12-3
CR1447 Pověření nejvyšším státním zástupcem k jednaní za navrhovatele v řízení před soudem 23/1994 29
CR1448 Podání kárné žaloby 283/1993 13i 7/2002 8-5b,c,d
CR1449 Státní správa státního zastupitelství 283/1993
CR1450 Nahlížení do spisu 141/1961 65
CR1451 Správa pohledávek státního zastupitelství 219/2000 280/2009
CR1452 Vyřizování stížností podle zákona o státním zastupitelství 283/1993
CR1453 Správa CESO 283/1993 12i
CR1454 Vkládání a aktualizace údajů v CESO 283/1993 12i
CR1455 Zpřístupňování údajů z CESO 283/1993 12i


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Krajská státní zastupitelství
Okresní státní zastupitelství
Vrchní státní zastupitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
49467352 Nejvyšší státní zastupitelství[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]