PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Sčítání lidu, domů a bytů

Kód agendy: A687
Název agendy: Sčítání lidu, domů a bytů
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025593
Název OVM: Český statistický úřad

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
279 2010 Vyhláška č. 279/2010 Sb. k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011      
296 2009 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
763/2008/ES 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1110 Organizování, řízení a zabezpečování přípravy sčítání, jeho provedení a zpracování jeho výsledků 296/2009 8-1
CR1111 Vyhlašování veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli služeb na práce související se sčítáním 296/2009 8-2-a
CR1112 Vymezení sčítacích obvodů 296/2009 8-2-b
CR1113 Kontrola provedení sčítání 296/2009 8-2-c
CR1114 Vytváření podmínek pro ochranu osobních údajů při jejich shromažďování, dalším zpracovávání a dbá na jejich dodržování 296/2009 8-2-d
CR1115 Zajišťování školení sčítacích komisařů 296/2009 8-2-e
CR1116 Metodické řízení sčítacích komisařů 296/2009 8-2-f
CR1117 Zajišťování přípravy sčítacích formulářů a jejich distribuci dodavateli služeb a ústředním správním úřadům podle § 9 odst. 1 až 4 296/2009 8-2-g
CR1118 Provádění sčítání ve sčítacích obvodech, ve kterých neprovádí sčítání dodavatel služeb nebo ústřední správní úřady podle § 9 odst. 1 až 4 296/2009 8-2-h
CR1119 Zajištování informovanosti veřejnosti za účelem řádného průběhu sčítání, přicemž se na úřad, popřípadě na další orgány, které mají statut správců, po dobu sčítání nevztahuje § 11 zákona o ochraně osobních údajů 296/2009 8-2-i
CR1120 Odpovědnost za shromaždování údajů a jejich zpracování v souladu s tímto zákonem 296/2009 8-2-j
CR1121 Zpřístupnění výsledků sčítání podle § 25 a podle jiného právního předpisu 296/2009 8-2-k
CR1122 Spolupráce úřadu na přípravě a provedení sčítání s ústředními správními úřady uvedenými v § 9, které zabezpečují jím vyžádané podklady pro přípravu sčítání 296/2009 8-3
CR1123 Zpracovávání individuálních a osobních údajů 296/2009 24
CR1124 Zpřístupnění údajů sčítání 296/2009 25
CR1125 Ministerstvo vnitra spolupracuje s úřadem pri metodickém řízení kraju, hlavního mesta Prahy a obcí 296/2009 9-1-a
CR1126 Ministerstvo vnitra zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků Policie České republiky, včetně příslušníků Policie České republiky působících v zahraničí, a u osob ubytovaných v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců 296/2009 9-1-b
CR1127 Ministerstvo vnitra zajišťuje sčítání u hromadne ubytovaných príslušníku Bezpecnostní informacní služby 296/2009 9-1-c
CR1128 Ministerstvo obrany zajišťuje sčítání u hromadně ubytovaných vojáků z povolání, včetně jednotek působících v zahraničí 296/2009 9-2
CR1129 Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje sčítání osob, které mají trvalý pobyt v České republice, a které v rozhodném okamžiku působí na zastupitelských úřadech České republiky, včetně jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi žijí v zahraničí ve společné domácnosti 296/2009 9-3
CR1130 Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje sčítání v zařízeních Vězeňské služby České republiky a u hromadně ubytovaných zaměstnancu Vězeňské služby České republiky 296/2009 9-4
CR1131 Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje Úřadu údaje o podrobných vektorových hranicích územních jednotek a mapové podklady pro revizi základních sídelních jednotek a statistických obvodů 296/2009 9-5-a
CR1132 Český úřad zeměměřický a katastrální spolupracuje s Úřadem pri přípravě podkladu pro sčítání domu, poskytuje Úřadu potřebné údaje o mapové vrstvě ulic, veřejných prostranství a pozemních komunikací 296/2009 9-5-b
CR1133 Český úřad zeměměřický a katastrální pri přípravě podkladů pro sčítání poskytuje Úřadu potřebné údaje z Informačního systému katastru nemovitostí, včetně identifikace vlastníků domů a staveb pro rodinnou rekreaci 296/2009 9-5-c
CR1134 Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy se vyjadřují k aktuálnosti vymezení hranic základních sídelních jednotek, hranic statistických obvodů a k možnosti jejich harmonizace s funkčními plochami vedenými v digitálních územně analytických podkladech 296/2009 10-2
CR1135 Obecní úřad spolupracuje s úřadem při přípravě a provedení sčítání. Vyjadřuje se k vymezení základních sídelních jednotek a statistických obvodu a k seznamu budov, včetně staveb pro rodinnou rekreaci 296/2009 11-1
CR1136 Obecní úřad ve spolupráci s úřadem zajišťuje informovanost obyvatel o významu, termínu, způsobu provedení sčítání a jeho organizaci tak, že zveřejňuje oznámení o sčítání způsobem v místě obvyklým 296/2009 11-2-a
CR1138 Obecní úřad poskytuje fyzickým osobám, které jsou povinnými osobami, bezplatné veřejné internetové připojení ke splnění povinnosti předat údaje pro sčítání, pokud to místní podmínky umožňují 296/2009 11-2-c
CR1139 Obecní úřad zajišťuje organizační předpoklady pro ochranu osobních údajů povinné osoby, která využívá veřejné internetové připojení podle písmene c) 296/2009 11-2-d
CR1140 Obecní úřad zveřejňuje seznam sčítacích obvodů v obci, včetně jejich vymezení 296/2009 11-2-e
CR1141 Obecní úřad zveřejňuje jméno a příjmení a číslo průkazu sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, a telefonní spojení na tyto komisaře 296/2009 11-2-f
CR1142 Obecní úřad zveřejňuje seznam adres a kontaktních údajů pracovišť úřadu a dodavatele služeb 296/2009 11-2-g
CR1137 Obecní úřad se podílí na dodatečném sečtení povinných osob podle § 21 296/2009 11-2-b


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Statutární města
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00007064 Ministerstvo vnitra
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
00025593 Český statistický úřad
00025712 Český úřad zeměměřický a katastrální
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
60162694 Ministerstvo obrany
70837627 Úřad pro ochranu osobních údajů[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]