PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povodňová ochrana v ČR

Kód agendy: A721
Název agendy: Povodňová ochrana v ČR
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
236 2002 Vyhláška č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území      
24 2011 Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik      
254 2001 Zákon o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon)      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
2007/60/ES 2007 Směrnice č. 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1152 Centrální datový sklad - mapování povodňových rizik Ukládání dat a prezentace výstupů z mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v ČR
CR1153 Plány pro zvládání povodňových rizik Vytvoření a zpřístupnění souhrnu opatření, jejich priorit a účinnosti pro splnění navrhovaných cílů v rámci zvládání povodňových rizik (v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem)
CR1154 Povodně Vyhodnocení povodňových událostí
CR1151 Povodňový informační systém (POVIS) - oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem (DBF, SHP)
CR1147 Povodňový informační systém (POVIS) - záplavová území Vedení centrální evidence stanovených záplavových území v ČR (DBF, SHP)
CR1148 Povodňový informační systém (POVIS) - členové povodňových komisí Vedení evidence členů jednotlivých povodňových komisí včetně kontaktních údajů (DBF, SHP)
CR1149 Povodňový informační systém (POVIS) - digitální povodňový plán Vytvoření a zpřístupnění informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravě zabezpečovacích prací, včasné aktivizaci povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů
CR1150 Povodňový informační systém (POVIS) - předpovědní a hlásná povodňová služba Vedení evidence hlásných a předpovědních povodňových profilů, srážkoměrných stanic (DBF, SHP)


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]