PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Agenda advokacie

Kód agendy: A8
Název agendy: Agenda advokacie
Datum registrace agendy: 16.11.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025429
Název OVM: Ministerstvo spravedlnosti

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 27 1  
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 52 4  
176 2010 Vyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů      
197 1996 Vyhláška č. 197/1996 Sb., advokátní zkušení řád, ve znění pozdějších předpisů      
244 1996 Vyhláška č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád, ve znění pozdějších předpisů      
275 2006 Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu      
85 1996 Zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR72 Vedení seznamu advokátů; zápis do seznamu § 4, § 5 až 5c, § 5e, § 55c, 55d ZA
CR73 Vedení seznamu evropských advokátů; zápis do seznamu § 35m, § 55c, 55d ZA
CR74 Vedení seznamu advokátních koncipientů; zápis do seznamu § 37, § 55c, 55d ZA
CR75 Vydávání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a identifikačních průkazů advokáta §5d ZA
CR76 Organizace advokátních zkoušek, zkoušek způsobilosti, uznávacích zkoušek § 7, § 54 ZA
CR77 Vyškrtnutí ze seznamu advokátů, evropských advokátů a advokátních koncipientů § 7a až 8, § 35m, § 37 ZA
CR78 Pozastavení výkonu advokacie § 8a až 10 ZA
CR79 Sjednávání pojištění odpovědnosti advokátů za škodu § 24c ZA
CR80 Vydávání knih o prohlášeních o pravosti podpisu § 25a ZA
CR81 Určení zástupce nebo nástupce advokáta § 27 ZA
CR82 Podání kárné žaloby § 33 ZA
CR83 Projednávání kárných žalob v kárném řízení § 32 až 35e ZA
CR84 Ukládání kárných opatření včetně kárného příkazu § 32 až 35e ZA
CR85 Projednávání odvolání proti rozhodnutí kárného senátu § 32 až 35e ZA
CR86 Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta § 37 ZA
CR87 Činnost sněmu § 42 a 43 ZA
CR88 Činnost představenstva § 44 ZA
CR89 Činnost předsedy Komory § 45 ZA
CR90 Činnost kontrolní rady § 46 ZA
CR91 Činnost kárné komise § 47 ZA
CR92 Činnost odvolací kárné komise § 47a ZA
CR93 Editování údajů do ROS (a RPP) § 27 odst. 1 ZZR, § 52 odst. 4 ZZR nařízení vlády 161/2011 Sb.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025429 Ministerstvo spravedlnosti
66000777 Česká advokátní komora[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:49.]