PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Patenty

Kód agendy: A824
Název agendy: Patenty
Datum registrace agendy: 22.12.2011

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48135097
Název OVM: Úřad průmyslového vlastnictví

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
110/1978 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971      
14 1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 2 1 a
173 2002 Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů      
191 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví      
206 2000 Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat      
21 2002 Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se mění vyhláška FÚV č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů      
212 1989 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Budapešťské smlouvě a mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní      
296 1991 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970      
296/1991 1991 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970      
500 2004 Správní řád      
527 1990 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích      
634 2004 Zákon o správních poplatcích      
64 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
1610/1996/ES 1996 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/1996, o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin
469/2009/ES 2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009, o dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky
null 0 Úmluva o udělování evropských patentů (evropská patentová úmluva)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR629 Příjem podání - zahájení řízení 21/2002 §11
CR630 Předběžný průzkum 527/1990 §30
CR631 Zveřejnění přihlášky 527/1990 §31; 110/1978
CR632 Připomínky k patentovatelnosti 527/1990 §32
CR633 Úplný průzkum 527/1990 §33; 110/1978
CR634 Zastavení řízení 527/1990 §30 odst. 4, §33 odst. 5, §34 odst. 2; 500/2004 §66
CR635 Zamítnutí přihlášky 527/1990 §34 odst. 1
CR636 Udělení patentu 527/1990 §34 odst. 3; 110/1978
CR637 Zpřístupnění překladu evropské patentové přihlášky 527/1990 §35a odst. 4, 6
CR638 Změna evropské patentové přihlášky na národní přihlášku 527/1990 §35b; EPC čl. 136, odst. 2
CR639 Zápis evropského patentu do rejstříku 527/1990 §35c, odst. 5
CR640 Zrušení evropského patentu 527/1990 §35f
CR641 Výběr poplatků 527/1990 §63 odst. 2; 634/2004; 173/2002 §1 odst. 2
CR642 Určovací řízení 527/1990 §67
CR643 Opravné řízení 527/1990 §68
CR644 Zrušení patentu 527/1990 §25
CR645 Změnové řízení, zápis licence 21/2002 §16, §17; 527/1990 §63 odst. 1
CR646 Patentový rejstřík a Věstník Úřadu 527/1990 §69; 21/2002 §12, §16
CR647 Činnosti při sporu o právo na patent 527/1990 §28, §29
CR648 Vydání osvědčení nebo zamítnutí žádosti o osvědčení pro léčivé přípravky nebo přípravky na ochranu rostlin Nařízení EP a Rady č. 469/2009 čl. 10; Nařízení EP a Rady č. 1610/1996 čl. 10
CR649 Zveřejnění informací o žádosti a osvědčení pro léčivé přípravky nebo přípravky na ochranu rostlin Nařízení EP a Rady č. 469/2009 čl. 9,11,16; Nařízení EP a Rady č. 1610/1996 čl. 9,11,16
CR650 Přijetí mezinárodní přihlášky podle smlouvy PCT 527/1990 §24 odst. 2; 296/1991 čl. 10, prav. 3, 19
CR651 Vyhotovení prioritního dokladu k mezinárodní přihlášce 296/1991 prav. 17
CR652 Zpětvzetí mezinárodní přihlášky 296/1991 prav. 29


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48135097 Úřad průmyslového vlastnictví[Čas vygenerování tohoto souboru: 27.12.2011 10:05:31.]