PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Kód agendy: A914
Název agendy: Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 48136069
Název OVM: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
281 2002 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona      
96 1975 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 96/1975 Sb., o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1255 Výkon dozoru nad dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 281/2002 3-2a 281/2002 4-1 281/2002 4-2
CR1256 Vedení evidence v oblasti nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny a s rizikovými biologickými agens a toxiny 281/2002 3-2-d-1 281/2002 3-2-d-2 281/2002 3-2-e
CR1257 Vypracování deklarace o vysoce rizikových biologických agens, toxinech a zařízeních a o rizikových biologických agens, toxinech a zařízeních 281/2002 3-2-e
CR1258 Přijetí oznámení (evidence) nálezu materiálu nebo věcí, o kterých se lze domnívat, že mohou být bakteriologickou (biologickou) nebo toxinovou zbraní nebo, že mohou obsahovat vysoce rizikové biologické agens Policií ČR 281/2002 4-1 281/2002 4-2 281/2002 5-1
CR1259 Přijetí oznámení (evidence) podezření o nakládání se zakázanou informací 281/2002 5-1
CR1260 Přijetí oznámení (evidence) nálezu zařízení pro výrobu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejích nosičů Policií ČR 281/2002 4-2 281/2002 5-2
CR1261 Přijetí oznámení informace Policie ČR o projektování, výstavbě a užívání provozu k výrobě bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejích nosičů 281/2002 4-2 281/2002 5-2
CR1262 Přijetí oznámení nahodilé izolace nebo detekce vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů od toho, kdo nemá povolení 281/2002 5-3 281/2002 6-1
CR1263 Evidence a zajištění l6kvidace nalezených, nepovolených či nahodile izolovaných a detekovaných vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů nebo materiálů, věcí a zařízení s nimi souvisejícími 281/2002 5-1 281/2002 5-2 281/2002 5-3 281/2002 5-4
CR1264 Přijetí oznámení (evidence) ztráty stanovených vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů nebo poškození zařízení 281/2002 6-3
CR1265 Vydávání, změna a zrušení povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny a související správní činnosti 281/2002 6-1 281/2002 7-3 281/2002 8-3 281/2002 12-2 281/2002 12-3 281/2002 13-f
CR1266 Přijetí ohlášení (evidence) provedení záchranných prací směřujících k odvrácení mimořádné události nebo likvidačních prací směřujících k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, k jejichž provedení není povolení potřeba 281/2002 11-4
CR1267 Vydání písemného souhlasu držiteli povolení k provedení změn na zařízení nebo jiných technických nebo organizačních změn důležitých z hlediska zákona 281/2002 12-1
CR1268 Přijetí (evidence) deklarace držitele povolení o nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, o objektech a zařízeních a přijetí ohlášení fyzické nebo právnické osoby, která nakládá s rizikovým biologickým agens nebo toxiny a vyhotovení potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti 281/2002 13-c 281/2002 16-4 281/2002 17-1
CR1269 Přijetí (evidence) oznámení celních úřadů anebo držitelů povolení o dovozu, resp. vývozu vysoce rizikových biologických agens a toxinů 281/2002 14-5b 281/2002 19-3
CR1270 Přijetí (evidence) celé evidence o nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny a o zařízeních, ve kterých se s nimi nakládá, vedené držitelem povolení při zániku nebo zrušení povolení 281/2002 16-3
CR1271 Výkon státní správy při plnění ohlašovací povinnosti nakládání s rizikovými biologickými agens nebo toxiny 281/2002 17-3 281/2002 17-4
CR1272 Kontrola v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens nebo toxiny 281/2002 18-2
CR1273 Přijetí (evidence) informace o výskytu epidemií a nákaz u lidí, zvířat a rostlin, pokud je podezření, že vznikly únikem vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů nebo jejich zneužitím 281/2002 19-1
CR1274 Přijetí (evidence) oznámení celních úřadů anebo ohlašovatelů dle §17/1 o dovozu, resp. vývozu rizikových biologických agens a toxinů 281/2002 19-3 281/2002 17-8-b
CR1275 Přijetí oznámení celních úřadu o zadržení přepravovaných vysoce rizikových agens a toxinů 281/2002 19-3 281/2002 14-4
CR1276 Ukládání opatření k nápravě a stanovení předběžného opatření v případě nebezpečí z prodlení kontrolované osobě 281/2002 20-1 281/2002 20-2
CR1277 Ukládání pokut pro porušení zákona 281/2002 21-1
CR1278 Výkon funkce národního koordinačního střediska (Národního úřadu) pro efektivní styk s ostatními smluvními státy Úmluvy 96/1975 IV
CR1279 Zaslání každoročních deklarací k naplňování Úmluvy za ČR 96/1975 V
CR1280 Spolupráce s ostatními smluvními státy Úmluvy 96/1975 X
CR1281 Poskytnutí asistenční pomoci ostatním smluvním státům 96/1975 VII
CR1254 Výkon působnosti národního úřadu pro kontrolu zákazu biologických a toxinových zbraní ve smyslu Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení 281/2002 3-1


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
48136069 Státní úřad pro jadernou bezpečnost[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]