PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Činnosti dle zákona o zemědělství

Kód agendy: A944
Název agendy: Činnosti dle zákona o zemědělství
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
111 2009 Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 27    
173 2004 Vyhláška č. 173/2004 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky      
252 1997 Zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů      
335 2009 Nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků      
479 2009 Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů      
82 2006 Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílů půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2361 Správa informačního systému evidence zemědělského podnikatele (IS EZP) 252/1997 2fb-1
CR2362 Zápis údajů do IS EZP a vydání osvědčení obecním úřadem obce s rozšířenou působností 252/1997 2f-5
CR2363 Změna údajů IS EZP obecním úřadem obce s rozšířenou působností 252/1997 2fa-5
CR2364 Doplnění IČO do IS EZP obecním úřadem obce s rozšířenou působností 252/1997 2fa-3
CR2365 Přerušení a pokračování zemědělské výroby zapisované do IS EZP obecním úřadem obce s rozšířenou působností 252/1997 2fa-6
CR2366 Vydávání výpisů z IS EZP obecním úřadem obce s rozšířenou působností 252/1997 2fb-2
CR2367 Poskytování údajů z IS EZP pro účely poskytování dotací 252/1997 3-7
CR2368 Vyřazení z IS EZP obecním úřadem obce s rozšířenou působností 252/1997 2g-1
CR2369 Odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z IS EZP 252/1997 2g-3
CR2370 Kontrola 252/1997 4a
CR2371 Přestupkové řízení 252/1997 5
CR2372 Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 252/1997 5a
CR2373 Editace údajů v ROS 111/2009 27
CR2374 Správa identifikačních údajů fyzických a právnických osob 252/1997 3-9
CR2375 Ověřování identifikačních údajů fyzických a právnických osob s údaji z jiných informačních systémů 252/1997 3-10-11-12-13
CR2376 Poskytování údajů fyzických a právnických osob kontrolním orgánům 252/1997 4c-5-6
CR2377 Správa evidence půdy, hospodářství podle objektů a krajinných prvků 252/1997 3a-2-a, b, c
CR2378 Zařazení do evidence půdy, do evidence hospodářství podle objektů a zaevidování krajinných prvků do evidence krajinných prvků 252/1997 3g-2 252/1997 3n-1 252/1997 3p
CR2379 Aktualizace údajů v evidenci půdy, hospodářství podle objektů a krajinných prvků 252/1997 3g 252/1997 3o-1, 2, 3 252/1997 3p-5
CR2380 Vynětí z evidence půdy 252/1997 3g-8
CR2381 Poskytování údajů z evidence využití půdy 252/1997 3ab-2
CR2382 Dotační podpory, programy a poskytování dotací 252/1997 2 až 2da 252/1997 3
CR2383 Plnění požadavků v oblasti Cross Complaince dozorovými orgány 252/1997 4c až 4g
CR2384 Geneticky modifikované odrůdy 252/1997 2i
CR2385 Zřizování, rozdělování, slučování, rušení státních příspěvkových organizací ministerstvem 252/1997 4b


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce s rozšířenou působností
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00018562 Státní veterinární správa ČR
00019453 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
00020338 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
00020478 Ministerstvo zemědělství
00164801 Ministerstvo životního prostředí
00639613 Česká plemenářská inspekce
41693205 Česká inspekce životního prostředí
48133981 Státní zemědělský intervenční fond
65349563 Státní rostlinolékařská správa
75014149 Státní zemědělská a potravinářská inspekce[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]