PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Státní zemědělský intervenční fond

Kód agendy: A945
Název agendy: Státní zemědělský intervenční fond
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00020478
Název OVM: Ministerstvo zemědělství

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
112 2008 Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů      
115 2004 Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů      
147 2008 Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů      
149 2008 Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy      
159 2004 Nařízení vlády č. 159/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky      
180 2004 Nařízení vlády č. 180/2004 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami      
181 2004 Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů      
182 2004 Nařízení vlády č. 182/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu      
196 2005 Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípade na chov bahnic      
197 2005 Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelarských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů      
204 2004 Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy, ve znění pozdějších předpisů      
205 2004 Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů      
224 2004 Nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty      
225 2004 Nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů      
239 2007 Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů      
241 2004 Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění pozdějších předpisů      
242 2004 Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostredí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů      
244 2004 Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů      
245 2004 Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů      
246 2004 Nařízení vlády č. 246/2004 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem      
247 2004 Nařízení vlády č. 247/2004 Sb., o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny      
248 2004 Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím, pěstovanými na vlákno      
249 2004 Nařízení vlády č. 249/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa      
256 2000 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "Zákon o SZIF"/      
306 2006 Nařízení vlády č. 306/2006 Sb., o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob      
308 2004 Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostu rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění pozdějších předpisů      
318 2008 Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů      
337 2006 Nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhu v odvětví cukru, ve znění pozdějších předpisů      
45 2007 Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění pozdějších předpisů      
47 2007 Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve znění pozdějších předpisů      
478 2009 Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánu detem ve vzdelávacích zarízeních      
479 2009 Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů      
53 2009 Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů      
655 2004 Nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů      
69 2005 Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s predčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění pozdějších předpisů      
75 2007 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů      
77 2010 Nařízení vlády č. 77/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků      
79 2007 Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů      
80 2007 Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění pozdějších předpisů      
83 2009 Nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledku porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády      
87 2010 Nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění pozdějších předpisů      
95 2008 Nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování, ve znění pozdějších předpisů      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR2386 Správa informačního systému SZIF (IS SZIF) 256/2000 1 a násl.
CR2387 Rozhodování o poskytování dotací 256/2000 11 - 2
CR2388 Rozhodování o povinnosti zaplatit finanční dávku z výroby cukru 256/2000 11h - 2
CR2389 Projednávání správních deliktů podle zákona o SZIF v prvním stupni 256/2000 12e - 5


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
(žádná data)
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00020478 Ministerstvo zemědělství
48133981 Státní zemědělský intervenční fond[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]