PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Kód agendy: A960
Název agendy: Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025844
Název OVM: Český báňský úřad v Praze

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
15 1995 Vyhláška o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností      
18 2004 Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)      
298 2005 Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů      
447 2001 Vyhláška o báňské záchranné službě      
61 1988 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 1 - 49    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1670 Odstranění pochybností o tom zda jde o HČ nebo ČPHZ § 4 V pochybnostech, zda jde o hornickou činnost a nebo zda jde o činnost prováděnou hornickým způsobem, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčenými ústředními orgány státní správy.
CR1686 a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů státní báňské správy se považují za vyhrazená, a zároveň určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,b) stanoví bližší podmínky kladené na vyhrazená technická zařízení, pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, výrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a průvodní a provozní dokumentaci,c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků,d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru. § 8a) - 8 Český báňský úřad vyhláškou a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů státní báňské správy se považují za vyhrazená, a zároveň určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin, b) stanoví bližší podmínky kladené na vyhrazená technická zařízení, pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, výrobu, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a průvodní a provozní dokumentaci, c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků, d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.
CR1687 Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti, která spočívá ve zkoušení, revizi, opravě, montáži nebo obsluze vyhrazených technických zařízení, v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. § 8a) - 10 Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti, která spočívá ve zkoušení, revizi, opravě, montáži nebo obsluze vyhrazených technických zařízení, v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
CR1688 Rozbory vzorků důlního ovzduší a jiných důlních plynů mohou provádět jen autorizované osoby podle zvláštního právního předpisu pověřené Českým báňským úřadem. § 8b) Rozbory vzorků důlního ovzduší a jiných důlních plynů mohou provádět jen autorizované osoby podle zvláštního právního předpisu6c) pověřené Českým báňským úřadem.
CR1689 Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly včetně zajištění nebo likvidace těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad. § 9 - 1 Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly včetně zajištění nebo likvidace těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.
CR1690 Stanoví obecně závazným právním předpisem, ve kterých případech při vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je třeba povolení obvodního báňského úřadu, postup při vydávání tohoto povolení a povolení k zajištění nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci. § 9 - 2 Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, ve kterých případech při vyhledávání a průzkumu ložisek důlními díly je třeba povolení obvodního báňského úřadu, postup při vydávání tohoto povolení a povolení k zajištění nebo likvidaci těchto důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci.
CR1691 Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek povoluje obvodní báňský úřad. § 10 - 1 Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek7) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy a dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního báňského úřadu nesmí být otvírka, příprava a dobývání zahájeny.
CR1692 Neprovede-li organizace zajištění a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí nebo další dobývání ložiska, nařídí obvodní báňský úřad zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace. § 10 - 4 Při dočasném zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich zajištění tak, aby bylo možno dobývání ložiska obnovit. Zastavení provozu oznámí organizace obvodnímu báňskému úřadu. Neprovede-li organizace zajištění a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí nebo další dobývání ložiska, nařídí obvodní báňský úřad zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace.
CR1693 Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace. § 10 - 5 Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace.
CR1694 Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Obvodní báňský úřad zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů organizaci nařídí, nejde-li o případy uvedené v odstavcích 4 a 5, též pokud organizace nepodá žádost o povolení do 3 měsíců od skončení dobývání nebo přerušení činnosti. § 10 - 6 Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace. Obvodní báňský úřad zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů organizaci nařídí, nejde-li o případy uvedené v odstavcích 4 a 5, též pokud organizace nepodá žádost o povolení do 3 měsíců od skončení dobývání nebo přerušení činnosti.
CR1671 Předpoklady k získání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem,3d) stanoví Český báňský úřad vyhláškou. § 5 - 2 Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění. Hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem může organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, horního zákona nebo podle zvláštních právních předpisů,3c) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí. Před vydáním povolení k hornické činnosti uvedené v § 2 písm. a) musí organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního zákona.3d) Předpoklady k získání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, dále pak k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popřípadě souvisejících prací, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem,3d) stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
CR1672 Stanovení požadavků na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé práce, které souvisejí s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem. § 5 - 3 Český báňský úřad stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, popřípadě projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem nebo vykonávají některé práce, které souvisejí s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, dále pak postup při ověřování odborné způsobilosti pracovníků obecně závazným právním předpisem, pokud tyto požadavky nejsou upraveny zvláštním předpisem.
CR1673 Rozsah a lhůt, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 5 - 4 Organizace je povinna ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu a lhůtách, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1674 Český báňský úřad vydává pro občany České republiky nebo občany jiného členského státu Evropské unie, kteří vykonávali hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice, osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. § 5a - 2 Český báňský úřad vydává pro občany České republiky nebo občany jiného členského státu Evropské unie, kteří vykonávali hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice, osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti. Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti se vydává v českém jazyce na základě žádosti fyzické osoby doložené údaji o délce a zaměření této činnosti.
CR1675 Stanovení znalce § 5c - 1 Český báňský úřad ustanovuje na návrh nebo z vlastního podnětu odborné znalce pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek. Činnost odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů může vykonávat jen fyzická osoba, která splňuje požadavky podle § 5 odst. 3. Stejnou činnost mohou provádět i instituce nebo odborná pracoviště, pokud jejich zaměstnanci splňují požadavky podle § 5 odst. 3 nebo § 5a odst. 1.
CR1676 Oodvolání znalce §5c - 2 Český báňský úřad odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů, instituci nebo odborné pracoviště odvolá, pokud se prokáže, že při vypracování posudků nebo stanovisek došlo k závažnému porušení stanovených povinností.
CR1677 Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií),provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí, c) zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a jejich evidenci a registraci, d) hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení. § 6 - 6 Český báňský úřad podrobněji upraví obecně závazným právním předpisem a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí, b) požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií), c) zjišťování příčin závažných provozních nehod (havárií) a pracovních úrazů a jejich evidenci a registraci, d) hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
CR1678 Nařízení BZS při HČ § 7 - 1 Organizace provádějící hornickou činnost je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, vykonává-li práce v podzemí a v případech stanovených Českým báňským úřadem.
CR1679 Nařízení BZS při ČPHZ § 7 - 4 Organizace vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, razí-li díla v podzemí nebo dobývá-li ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí. Lze-li při ostatních činnostech prováděných hornickým způsobem předpokládat vznik mimořádných podmínek, zejména riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, může obvodní báňský úřad s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace zajistila báňskou záchrannou službu.
CR1680 Stanovení výše příspěvků na BZS § 7 - 7 Organizace podle odstavců 1 a 4 jsou povinny přispívat k úhradě nákladů na zřízení, vybavení a provoz báňské záchranné stanice, v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost, pro kterou musí být báňská záchranná služba zajištěna, a to ve výši stanovené dohodou mezi organizacemi. Nedohodnou-li se organizace na výši příspěvku, stanoví ji Český báňský úřad.
CR1681 Zajišťování báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejich pracovníků stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 7 - 9 Zajišťování báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly a požadavky na odbornou způsobilost jejich pracovníků stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1682 Typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek musí být před prvním použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským úřadem. Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví, které vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky podléhají pravidelným zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá. § 8 - 3 Typy vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek musí být před prvním použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským úřadem. Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví, které vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky podléhají pravidelným zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá.
CR1683 Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich přezkušování, postup při povolování jejich typů, podmínky jejich používání a odborné orgány, pracoviště a znalce, kteří jsou oprávněni zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky podle odstavce 3. § 8 - 4 Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky, jakož i podmínky jejich přezkušování, postup při povolování jejich typů, podmínky jejich používání a odborné orgány, pracoviště a znalce, kteří jsou oprávněni zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky podle odstavce 3.
CR1684 a) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění, b) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení, c) rozhodují o odnětí nebo omezení oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, d) rozhodují o odnětí nebo omezení osvědčení fyzických osob ke zkouškám, revizím, montážím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. § 8a) - 6 Orgány státní báňské správy ČBÚ a OBÚ a) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění, b) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení, c) rozhodují o odnětí nebo omezení oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, d) rozhodují o odnětí nebo omezení osvědčení fyzických osob ke zkouškám, revizím, montážím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
CR1685 Platnost osvědčení k činnostem na VTZ § 8a) - 7 Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané orgány státní báňské správy má platnost pět let ode dne vydání.
CR1708 Rozhodnutí při pochybnostech, zda se jedná o výbušniny nebo o pyrotechnické výrobky, o trhací nebo ohňostrojné práce, popřípadě o pomůcky § 21 - 2 V pochybnostech, zda se jedná o výbušniny nebo o pyrotechnické výrobky, rozhodne MPO. V pochybnostech, zda jde o trhací nebo ohňostrojné práce, popřípadě o pomůcky, rozhodne ČBÚ.
CR1709 Povinnosti organizace ohlásit výrobu výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení § 22 - 5 Organizace je povinna ohlásit příslušnému OBÚ 8 dní předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Organizace je též povinna ohlásit přerušení těchto činností na dobu delší než 30 dnů a ukončení těchto činností. Ohlášení o zahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a IČ osoby, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, adresu místa podnikání a IČ osoby, bylo-li přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, označení druhu činnosti a podpis statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.
CR1710 Povinnosti organizace při výrobě výbušnin z hlediska zajištění objektů a prostorů § 22 - 6 Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci. Český báňský úřad stanoví vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.
CR1711 Povinnosti organizace při výrobě výbušnin z hlediska zajištění technických zařízení a pomůcek § 22 - 8 Při nakládání s výbušninami se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Způsobilost zařízení posuzuje organizace jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávněné a odborně způsobilé osoby; pomůcky posuzuje organizace podle jejich charakteru a použití. Na vyhrazená technická zařízení a jejich používání se při nakládání s výbušninami vztahuje též § 8a a předpisy vydané na jeho základě.
CR1712 Povinnosti organizace při odcizení, ztráty či porušení nákladu výbušniny nebo přepravního obalu výbušniny § 22 - 9 Organizace je povinna bezodkladně oznámit Policii České republiky odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá.
CR1713 Povinnost ohlásit odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny § 22 - 10 Každý je povinen bezodkladně oznámit odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá
CR1714 Proces schvalování plastických trhavin § 22 - 14 Proces schvalování plastických trhavin podle odstavce 13 písm. a) až c) a druhy detekčních látek upraví Český báňský úřad vyhláškou.
CR1715 Vydání závazného stanoviska k žádosti § 23 - 1 Český báňský úřad vydává závazné stanovisko k žádosti o vydání koncesované živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin podle zvláštního právního předpisu. Při vydání stanoviska Český báňský úřad posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona
CR1716 Možnosti vysokých škol § 23 - 5 Vysoké školy mohou provádět výzkum, vývoj, zkoušení, laboratorní výrobu, ničení, zneškodňování a zpracování výbušnin při plnění svých pedagogických úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a vědecko výzkumných a expertizních úkolů. Vysoké školy mohou tyto činnosti vykonávat za podmínky, že a) oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu do 30 dnů od zahájení akademického roku druhy a plánované množství výbušnin, se kterými budou podle studijních a vědecko výzkumných plánů a předpokládané expertizní činnosti v daném akademickém roce nakládat, b) do 15 dnů po ukončení akademického roku oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu skutečné množství a druhy výbušnin podle písmene a), včetně toho, jak s nimi bylo naloženo.
CR1717 Požadavky k zajištění bezpečnosti § 23 - 6 Český báňský úřad stanoví vyhláškou požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, zpracovávání, vývoji, výzkumu a zkoušení, používání, ničení nebo zneškodňování výbušnin.
CR1718 Žádost o povolení k nabývání výbušnin § 25 - 2 Žádost o povolení k nabývání výbušnin mezi organizacemi podává žadatel podle odstavce 1 obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle sídla organizace nebo umístění organizační složky. O vydání povolení rozhoduje obvodní báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k nabytí výbušnin nebo o povolení k opakovanému nabývání výbušnin, nejdéle však na dobu 3 let. Opakované nabývání výbušnin lze současně povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem.
CR1719 Žádost o povolení k předávání výbušnin z členského státu Evropské unie na území České republiky § 25 - 3 Žádost o povolení k předávání výbušnin z členského státu Evropské unie na území České republiky podává žadatel Českému báňskému úřadu. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k předávání výbušnin nebo o povolení k opakovanému předávání, nejdéle však na 3 roky. Opakované předávání je možno povolit pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.
CR1769 V případě zániku organizace předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci výbušnin příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. § 33 - 3 Organizace uvedené v odstavci 1 vedou evidenci výbušnin po celou dobu, po kterou výbušniny drží, a uchovávají ji ještě nejméně 3 roky po skončení kalendářního roku, v němž výbušniny vyrobily, spotřebovaly nebo je předaly jinému subjektu nebo organizaci. Tato povinnost nezaniká ani ukončením činnosti organizace. V případě zániku organizace předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci výbušnin příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
CR1770 Zjistí-li se rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem výbušnin, je organizace povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému útvaru Policie České republiky. § 33 - 4 Zjistí-li se rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem výbušnin, je organizace povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému útvaru Policie České republiky.
CR1771 Náležitosti evidence výbušnin stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 33 - 5 Náležitosti evidence výbušnin stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1772 Za účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní báňské správy vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů § 34 - 3 Bezúhonnost se pro účely tohoto zákona, horního zákona nebo předpisů vydaných k jejich provedení prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů18j). Za účelem doložení bezúhonnosti si orgán státní báňské správy vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
CR1773 Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává obvodní báňský úřad a k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů Český báňský úřad. § 36 - 1 Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává obvodní báňský úřad a k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů Český báňský úřad.
CR1774 Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce odpalovače ohňostrojů a pyrotechniky vydává obvodní báňský úřad. § 36 - 2 Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce odpalovače ohňostrojů a pyrotechniky vydává obvodní báňský úřad.
CR1775 Výuku osob ke zkouškám podle odstavce 3 zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem. § 36 - 4 Výuku osob ke zkouškám podle odstavce 3 zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem.
CR1776 Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský úřad. § 36 -5 Učební osnovy a texty pro výuku schvaluje a zkušební řády vydává Český báňský úřad.
CR1777 Rozsah a podmínky výuky a podmínky získávání způsobilosti k zacházení s výbušninami § 36 - 6 Rozsah a podmínky výuky a podmínky získávání způsobilosti k zacházení s výbušninami při trhacích pracích, ohňostrojných pracích a při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1778 Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě a zpracování výbušnin obecně závazným právním předpisem. § 36 - 7 Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě a zpracování výbušnin obecně závazným právním předpisem.
CR1779 Zahájení dočasného nebo příležitostného výkonu funkce střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače ohňostrojů nebo pyrotechniky § 36 - 8 Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu funkce střelmistra, technického vedoucího odstřelů, odpalovače ohňostrojů nebo pyrotechniky v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace4b).
CR1780 Obvodní báňské úřady vedou evidenci a tato evidence musí být průběžně aktualizována a předávána Českému báňskému úřadu. § 36b) - 1 Obvodní báňské úřady vedou evidenci vydaných povolení k nabývání výbušnin, evidenci odejmutých povolení, evidenci povolení s pozastavenou platností a evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami. Evidence se vede v rozsahu identifikačních údajů o organizaci, která žádá o povolení k nabývání výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována a předávána Českému báňskému úřadu.
CR1781 Český báňský úřad vede evidenci vydaných povolení § 36b) - 2 Český báňský úřad vede evidenci vydaných povolení k předávání výbušnin, jejich vývozu, dovozu a tranzitu a organizací, kterým tato povolení byla vydána. Evidence se vede v rozsahu identifikačních údajů organizace, která žádá o povolení k předávání, vývozu nebo dovozu výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována.
CR1782 Vedení centrální evidence § 36b) - 3 Centrální evidenci podle odstavců 1 a 2 vede Český báňský úřad.
CR1783 Český báňský úřad je povinen na žádost Policejního prezídia Policie České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě umožnit přístup k informacím v jím vedených evidencích podle odstavce 3. § 36b) - 4 Český báňský úřad je povinen na žádost Policejního prezídia Policie České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě umožnit přístup k informacím v jím vedených evidencích podle odstavce 3.
CR1784 Povinnosti OBÚ § 36b) - 5 Obvodní báňské úřady jsou povinny umožnit přístup k informacím vedeným podle odstavce 1 Policejnímu prezídiu Policie České republiky.
CR1720 Povolení k vývozu výbušnin a dovozu výbušnin § 25c) - 1 K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje, na základě žádosti, Český báňský úřad. K žádosti o udělení povolení k vývozu se vyjádří orgány uvedené v odstavci 7.
CR1721 Žádost o vydání povolení § 25c) - 7 Žádost o vydání povolení posoudí a stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 25 dnů ode dne, kdy byla žádost o stanovisko doručena, vydá Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky; povolení lze vydat jen se souhlasným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. K žádosti o vydání povolení se dále vyjádří příslušná zpravodajská služba z hlediska své působnosti stanovené zvláštním právním předpisem13g), a to do 25 dnů ode dne, kdy jí byla žádost o vyjádření doručena, jinak se má za to, že s vydáním povolení souhlasí.
CR1722 Nevydání stanoviska § 25c) - 8 Nevydá-li orgán uvedený v odstavci 7 své stanovisko ve lhůtě určené tímto zákonem, má se za to, že s vývozem výbušnin souhlasí.
CR1723 Tranzit výbušnin přes území České republiky § 25d) - 1 K tranzitu výbušnin přes území České republiky se vyžaduje povolení, které může vydat Český báňský úřad.
CR1724 Stanovení trasy při povolení tranzitu výbušnin § 25d) - 5 Český báňský úřad může v povolení tranzitu stanovit trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky nebo tranzit výbušnin přes území České republiky zakázat, je-li to odůvodněno bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky podle stanoviska Úřadu pro zahraniční styky a informace a stanoviska Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby.
CR1725 Zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin § 25e) - 1 Orgán státní báňské správy žádost o povolení zamítne a) v případě tranzitu, nepředloží-li osoba odpovědná za tranzit výbušnin originál dokladu o souhlasu sousedního státu se vstupem na jeho území, b) jestliže organizace nebo osoba, která jedná jejím jménem, která žádá o povolení, opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnosti stanovené v části třetí tohoto zákona v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti o povolení, c) jestliže bylo organizaci, která žádá o povolení, v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti povolení odejmuto, d) není-li předávání, nabývání nebo tranzit v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky, e) není-li vývoz nebo dovoz výbušnin v souladu s bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky, f) jestliže organizace nemá oprávnění k nakládání s výbušninami na území České republiky.
CR1726 Rozhodnutí o pozastavení platnosti vydaného povolení § 25e) - 2 Příslušný orgán státní báňské správy rozhodne o pozastavení platnosti vydaného povolení, jestliže v souvislosti s předáváním a nabýváním výbušnin nebo jejich vývozem, dovozem nebo tranzitem zjistí vážné ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku. Platnost povolení může být pozastavena na dobu přiměřenou k odstranění vážného ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku nejdéle však 6 měsíců. Příslušný orgán státní báňské správy své rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení vydáno, jestliže neuplynula platnost povolení.
CR1727 Rozhodnutí o odejmutí uděleného povolení § 25e) - 3 Orgány státní báňské správy udělené povolení mohou rozhodnutím odejmout, jestliže a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, b) nebyly dodrženy podmínky stanovené v povolení, c) ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení nedojde k odstranění nedostatků, pro které byla platnost povolení pozastavena, d) po vydání povolení vznikly překážky, pro které by nebylo možno povolení udělit.
CR1728 Případ, kdy organizace nevyžaduje povolení vydané orgánem státní báňské správy § 25f) - 1 Organizace, které bylo vydáno povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, a organizace, která zajišťuje přepravu výbušnin nevyžadující povolení vydané orgánem státní báňské správy, je povinna oznamovat Policejnímu prezidiu České republiky přepravu výbušnin alespoň 24 hodin před jejím zahájením, nejpozději však do 12. hodiny posledního pracovního dne před plánovanou přepravou. Má-li být přeprava výbušnin provedena dopravním prostředkem, který není vybaven zařízením podle odstavce 2, je organizace povinna oznámit přepravu výbušnin alespoň 5 dní předem. Přeprava výbušnin nespotřebovaných při trhacích pracích se oznamuje telefonicky podle písmene g) nejpozději 2 hodiny před jejím zahájením. Oznámení se podává na formuláři vydaném Českým báňským úřadem. Formulář obsahuje a) číslo povolení, datum jeho vydání a označení orgánu státní báňské správy, který povolení vydal, b) identifikační údaje organizací, mezi kterými nebo v rámci kterých se uskutečňuje předávání, nabývání, vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava výbušnin, c) předpokládanou trasu přepravy a adresu míst, odkud a kam mají být výbušniny dopraveny, d) množství a popis výbušnin, které budou přepravovány, e) způsob dopravy, dopravní prostředek, údaje o dopravci, spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu výbušnin na území České republiky a identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní Policii České republiky nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, f) datum, místo a čas zahájení přepravy nebo předpokládaný datum, místo a čas vstupu na území České republiky, g) kontaktní telefon na Policejní prezidium České republiky.
CR1729 Dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích § 25f) - 2 Dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu v případě, že je tímto dopravním prostředkem přepravováno více než 20 kg čisté hmotnosti výbušniny nebo více než 50 ks rozbušek. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
CR1730 Policejní prezidium České republiky § 25f) - 3 Policejní prezidium České republiky na základě údajů podle odstavce 2 nebo jiných zjištěných informací a) zajišťuje sledování přepravy; § 25h odst. 4 platí obdobně pro všechny způsoby přepravy, b) poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu výbušnin na území České republiky.
CR1731 Organizace provozující dopravní prostředek pro přepravu výbušnin § 25f) - 4 Organizace provozující dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu oznámit Policejnímu prezidiu České republiky každou mimořádnou událost, zejména neplánovanou změnu trasy, poruchu dopravního prostředku, havárii nebo překážku na trase vzniklou v průběhu přepravy výbušnin.
CR1732 Policejní prezidium České republiky informuje bez zbytečného odkladu Český báňský úřad o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy. § 25f) - 5 Policejní prezidium České republiky informuje bez zbytečného odkladu Český báňský úřad o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy.
CR1733 Povinnosti organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin § 25f) - 6 Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna po skončení každého kalendářního pololetí běžného roku do 15 dnů písemně oznámit orgánu státní báňské správy, který povolení vydal, množství a druhy výbušnin, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty, předány, převzaty, dovezeny, vyvezeny nebo které byly předmětem tranzitu přes území České republiky, včetně data uskutečnění příslušných činností.
CR1734 Český báňský úřad informuje Evropskou komisi § 25f) - 7 Český báňský úřad informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o zamítnutí žádosti o vydání povolení k předávání výbušnin ze států, které jsou členskými státy Evropské unie, o zamítnutí žádosti o povolení tranzitu výbušnin z členských států Evropské unie přes území České republiky, o pozastavení platnosti již vydaného povolení k předávání výbušnin a o odejmutí vydaného povolení k předávání výbušnin.
CR1735 Povinnosti organizací § 25g) - 1 Organizace jsou povinny a) zajistit, aby povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo k tranzitu výbušnin bylo přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu přepravy prováděné podle zvláštních právních předpisů13a) z místa odeslání až do místa určení a bylo na požádání předloženo celním orgánům nebo orgánům Policie České republiky nebo orgánům státní báňské správy, b) vést průkaznou evidenci o předávání, nabývání, vývozu nebo dovozu výbušnin, c) uchovávat povolení k předávání, nabývání, vývozu nebo dovozu výbušnin a další související dokumenty nejméně po dobu 3 let od skončení kalendářního roku, v němž k poslednímu předávání, nabytí, vývozu nebo dovozu výbušnin došlo.
CR1736 Organizace zúčastněné na nakládání s výbušninami jsou povinny orgánům uvedeným v odstavci 1 § 25g) - 2 Organizace zúčastněné na nakládání s výbušninami jsou povinny orgánům uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit všechny informace týkající se předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a předložit jim doklady opravňující organizaci k nakládání s výbušninami při těchto činnostech.
CR1737 Organizace je povinna o způsobu zabezpečení výbušnin podle § 22 odst. 6, nebo změny tohoto zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit Policii České republiky. § 25g) - 3 Organizace je povinna o způsobu zabezpečení výbušnin podle § 22 odst. 6, nebo změny tohoto zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit Policii České republiky.
CR1738 Organizace jsou povinny na základě výzvy orgánu státní báňské správy poskytnout tomuto orgánu bezplatně výbušniny v množství přiměřeném k jejich posouzení. § 25g) - 4 Organizace jsou povinny na základě výzvy orgánu státní báňské správy poskytnout tomuto orgánu bezplatně výbušniny v množství přiměřeném k jejich posouzení.
CR1739 Organizace, které nakládají s výbušninami, jsou povinny oznamovat obvodním báňským úřadům změny údajů o organizaci v rozsahu údajů uvedených v § 25a odst. 1 a 2, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne změny. § 25g) - 5 Organizace, které nakládají s výbušninami, jsou povinny oznamovat obvodním báňským úřadům změny údajů o organizaci v rozsahu údajů uvedených v § 25a odst. 1 a 2, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne změny.
CR1740 Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu ověřují, zda je předávání a nabývání výbušnin, jejich dovoz nebo vývoz nebo jejich tranzit prováděn pouze organizacemi, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona § 25h) - 1 Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu ověřují, zda je předávání a nabývání výbušnin, jejich dovoz nebo vývoz nebo jejich tranzit prováděn pouze organizacemi, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděno v rozsahu a za podmínek stanovených zákony a vydaným povolením. Orgány státní báňské správy nevykonávají vrchní dozor nad přepravou výbušnin prováděnou podle zvláštních právních předpisů upravujících mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí13a). Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu jsou oprávněny požadovat předložení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a zapisovat do přílohy rozhodnutí údaje o skutečnostech, které se váží k jeho využívání.
CR1741 Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu dopravních prostředků převážejících výbušniny, úplnosti nákladu a přepravních a průvodních listin. § 25h) - 2 Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu dopravních prostředků převážejících výbušniny, úplnosti nákladu a přepravních a průvodních listin.
CR1742 Povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin § 25h) - 3 Povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin zašle Český báňský úřad bez zbytečného odkladu Generálnímu ředitelství cel, v případě povolení vývozu pak rovněž Ministerstvu zahraničních věcí. Obdobně Český báňský úřad postupuje při pozastavení platnosti povolení a při odejmutí povolení.
CR1743 Zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin § 25h) - 4 Při zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin je Policie ČR oprávněna zakázat řidiči vozidla, které přepravuje výbušniny, jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu určit trasu jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy výbušnin nebo jiný veřejný zájem.
CR1744 Zjistění skutečnosti, které nasvědčují, že předávání, nabývání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin není uskutečňován v souladu s tímto zákonem § 25i) - 1 Jestliže Policie ČR zjistí skutečnosti, které nasvědčují, že předávání, nabývání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin není uskutečňován v souladu s tímto zákonem nebo s podmínkami stanovenými v povolení, je oprávněna takové výbušniny zajistit.
CR1745 Oznámení Policie o rozhodnutí o zajištění výbušnin držiteli výbušnin nebo jejímu přepravci § 25i) - 2 Policie ČR ústně oznámí rozhodnutí o zajištění výbušnin držiteli výbušnin nebo jejímu přepravci a bez zbytečného odkladu vyhotoví písemné rozhodnutí, ve kterém bude uveden i důvod zajištění výbušnin, popis zajištěných výbušnin a jejich množství.
CR1746 Policie ČR ústně oznámí rozhodnutí o zajištění výbušnin držiteli výbušnin nebo jejímu přepravci § 25i) - 2 Policie ČR ústně oznámí rozhodnutí o zajištění výbušnin držiteli výbušnin nebo jejímu přepravci a bez zbytečného odkladu vyhotoví písemné rozhodnutí, ve kterém bude uveden i důvod zajištění výbušnin, popis zajištěných výbušnin a jejich množství.
CR1747 Policie ČR vydá jejímu držiteli nebo přepravci potvrzení o převzetí zajištěné výbušniny § 25i) - 3 Policie ČR vydá jejímu držiteli nebo přepravci potvrzení o převzetí zajištěné výbušniny a zajistí její přepravu do skladu Policie ČR nebo do jiného skladu způsobilého pro uskladnění výbušnin.
CR1748 Zajištění výbušnin oznámí Policie České republiky bez odkladu orgánu státní báňské správy § 25i) - 4 Zajištění výbušnin oznámí Policie České republiky bez odkladu orgánu státní báňské správy, který vydal povolení k jejímu předávání, nabývání, dovozu, vývozu nebo tranzitu. Jsou-li výbušniny zajištěny a nelze-li odstranit nedostatky, pro které byly zajištěny, zahájí příslušný orgán státní báňské správy řízení o zabrání výbušnin.
CR1749 Organizace, které bylo povolení k vývozu nebo dovozu uděleno, musí toto povolení předložit celnímu úřadu jako deklarant § 25j) - 1 Organizace, které bylo povolení k vývozu nebo dovozu uděleno, musí toto povolení předložit celnímu úřadu jako deklarant, a to sama nebo prostřednictvím přímého zástupce13f).
CR1750 Orgán státní báňské správy pozastavil platnost povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin § 25j) - 2 Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy pozastavil platnost povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna přerušit tuto činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od pozastavení platnosti povolení.
CR1751 Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy odňal povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna ukončit povolenou činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy § 25j) - 3 Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy odňal povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna ukončit povolenou činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od odejmutí povolení.
CR1752 Český báňský úřad stanoví vyhláškou vzory žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin. § 25k) - Český báňský úřad stanoví vyhláškou vzory žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.
CR1753 Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví podmínky pro přepravu výbušnin § 26 - 4 Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem stanoví podmínky pro přepravu výbušnin v podzemí a pro přenášení výbušnin
CR1754 Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce. § 27 - 2 Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce.
CR1755 Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu a ohňostrojných prací se zasílá též krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla obvodního báňského úřadu, který rozhodnutí vydal § 27 - 3 Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu a ohňostrojných prací se zasílá též krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla obvodního báňského úřadu, který rozhodnutí vydal; to se nevztahuje na trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
CR1756 Pokud je dokumentace přiložená k žádosti o povolení trhacích prací neúplná, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby nedostatky odstranila ve lhůtě jím stanovené § 27 - 5 Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu, ohňostrojné práce a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup. Pokud je dokumentace přiložená k žádosti o povolení trhacích prací neúplná, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby nedostatky odstranila ve lhůtě jím stanovené. Pokud tak organizace neučiní, obvodní báňský úřad řízení o povolení trhacích prací zastaví.
CR1757 Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které trhací práce se považují za trhací práce malého a velkého rozsahu § 27 - 6 Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které trhací práce se považují za trhací práce malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postupu, náležitosti technického projektu odstřelu a podrobněji upraví provádění trhacích a ohňostrojných prací.
CR1758 Český báňský úřad stanoví vyhláškou bližší podmínky, popřípadě vlastnosti výbušnin § 28a) - 1 Český báňský úřad stanoví vyhláškou bližší podmínky, popřípadě vlastnosti výbušnin, které lze použít v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí (například v plynujících nebo uhelných dolech, popřípadě v uhelných lomech, při extrémních teplotních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu), a přezkušování vlastností těchto výbušnin.
CR1759 Jednotlivé druhy výbušnin pro účely uvedené v odstavci 1 musí být k prvnímu použití povoleny Českým báňským úřadem § 28a) - 2 Jednotlivé druhy výbušnin pro účely uvedené v odstavci 1 musí být k prvnímu použití povoleny Českým báňským úřadem.
CR1760 Uskladnění výbušnin na volném prostranství a provedená opatření musí organizace neprodleně oznámit krajskému ředitelství Policie České republiky. § 29 - 2 Při trhacích pracích velkého rozsahu se mohou výbušniny, které se mají jednorázově použít, přechodně uskladnit na volném prostranství, nejvýše však na dobu 48 hodin před zahájením trhacích prací; v takovém případě je organizace připravující trhací práce povinna učinit potřebná opatření proti nepřípustnému působení povětrnostních vlivů, proti odcizení výbušnin a k zajištění ochrany osob a majetku před nežádoucím výbuchem výbušnin. Uskladnění výbušnin na volném prostranství a provedená opatření musí organizace neprodleně oznámit krajskému ředitelství Policie České republiky.
CR1761 Podrobnosti o zvláštních úschovnách stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 29 - 4 Po krátkou dobu lze přechovávat výbušniny i ve zvláštních úschovnách zřízených na pracovišti. Podrobnosti o zvláštních úschovnách stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1762 Rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin vydává příslušný OBÚ § 31 - 1a)b) (1) Rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin vydává a) při hornické činnosti pod povrchem obvodní báňský úřad, b) při hornické činnosti na povrchu a při činnosti prováděné hornickým způsobem orgán příslušný podle zvláštních předpisů 17) v dohodě s obvodním báňským úřadem,
CR1763 Rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin vydává orgán příslušný podle zvláštních předpisů § 31 - 1b)c) (1) Rozhodnutí o umístění stavby skladu výbušnin vydává b) při hornické činnosti na povrchu a při činnosti prováděné hornickým způsobem orgán příslušný podle zvláštních předpisů 17) v dohodě s obvodním báňským úřadem, c) v jiných případech než jsou uvedeny pod písmeny a) a b) orgán příslušný podle zvláštních předpisů.17)
CR1764 Stavby skladů výbušnin pod povrchem při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a na povrchu v hranicích dobývacího prostoru, jakož i jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad. § 32 - 1 Stavby skladů výbušnin pod povrchem při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a na povrchu v hranicích dobývacího prostoru, jakož i jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad.
CR1765 Stavby skladů výbušnin na povrchu mimo hranice dobývacího prostoru, jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad jen na území vystaveném přímým účinkům dobývání, a to v dohodě se stavebním úřadem. § 32 - 2 Stavby skladů výbušnin na povrchu mimo hranice dobývacího prostoru, jejich změny a užívání povoluje obvodní báňský úřad jen na území vystaveném přímým účinkům dobývání, a to v dohodě se stavebním úřadem. Rozsah tohoto území stanoví obvodní báňský úřad v dohodě se stavebním úřadem.
CR1766 Stavby skladů výbušnin, jejich změny a užívání v jiných případech než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, povolují příslušné orgány podle zvláštních předpisů. § 32 - 3 Stavby skladů výbušnin, jejich změny a užívání v jiných případech než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, povolují příslušné orgány podle zvláštních předpisů. 18)
CR1767 Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 zasílají orgány, které je vydaly, též krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla orgánu, který rozhodnutí vydal. § 32 - 4 Rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 zasílají orgány, které je vydaly, též krajskému ředitelství Policie České republiky příslušnému podle sídla orgánu, který rozhodnutí vydal.
CR1768 Podmínky pro umístění a zásady provedení skladů výbušnin podrobněji upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 32 - 7 Podmínky pro umístění a zásady provedení skladů výbušnin podrobněji upraví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1695 Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 10 - 9 Podrobnosti o postupu při povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, při zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1696 Zvláštní zásahy do zemské kůry2) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci. § 11 - 1 Zvláštní zásahy do zemské kůry povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace předepsanou dokumentaci.
CR1697 Podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 11 - 3 Podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1698 Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl3) povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl a předepsanou dokumentaci. § 13 - 1 Zajištění nebo likvidaci starých důlních děl povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace starých důlních děl a předepsanou dokumentaci.
CR1699 Podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. § 13 - 2 Podrobnosti o plánu zajištění a likvidace a o postupu při povolování zajištění a likvidace starých důlních děl, jakož i předepsanou dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.
CR1700 Chybí-li důlně měřická nebo geologická dokumentace, popřípadě jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo doplnění těchto dokumentací na náklad organizace. § 14 - 2 Chybí-li důlně měřická nebo geologická dokumentace, popřípadě jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady, může obvodní báňský úřad nařídit vyhotovení nebo doplnění těchto dokumentací na náklad organizace.
CR1701 Výzva k odstranění nedostatků § 17 - 3 Neposkytuje-li předložená žádost a dokumentace dostatečný podklad k posouzení navrhované hornické činnosti nebo není-li žádost o povolení hornické činnosti podle § 10 v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, vyzve obvodní báňský úřad organizaci, aby žádost ve stanovené lhůtě doplnila, popřípadě uvedla do souladu s těmito rozhodnutími; obdobně postupuje, pokud žádost neobsahuje všechny doklady o vyřešení střetů zájmů.
CR1702 Zastavení řízení o povolení HČ § 17 - 5 Obvodní báňský úřad zastaví řízení o povolení hornické činnosti, pokud žádost nebyla doplněna ve lhůtě stanovené podle odstavce 3.
CR1703 Oznámení o zahájení řízení § 18 - 3 Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení nejpozději 10 dnů před ústním jednáním, popřípadě místním šetřením. Současně je upozorní, že svoje stanoviska nebo námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, popřípadě před místním šetřením, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout. Pokud některý z orgánů státní správy potřebuje v odůvodněných případech k řádnému posouzení věci delší dobu, obvodní báňský úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.
CR1704 Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. § 19 - 1 Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní báňský úřad. Bez těchto povolení nesmí být práce zahájeny.
CR1705 Bližší podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů stanoví Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně závazným právním předpisem. § 19 - 6 Bližší podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů stanoví Český báňský úřad v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně závazným právním předpisem.
CR1706 Závazné stanovisko při stavebních řízeních s ČPHZ § 20 - 1 Činnosti prováděné hornickým způsobem uvedené v § 3 písm. b) až j) provádějí organizace podle zvláštních předpisů.4) Obvodní báňský úřad příslušný k výkonu vrchního dozoru nad činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) je dotčeným orgánem v řízeních o povolení staveb, jejichž součástí tato činnost je, a vydává v takových řízeních závazná stanoviska.
CR1707 Český báňský úřad k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu stanoví obecně závazným právním předpisem, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci (§ 14); § 20 - 2 Český báňský úřad k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu stanoví obecně závazným právním předpisem, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést důlně měřickou a geologickou dokumentaci (§ 14); pokud jde o geologickou dokumentaci vydá tento předpis ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem.
CR1837 Povolování otvírky, přípravy a dobývání a dalších činností § 41 - 2b) OBÚ povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek a ve stanovených případech vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly; před zastavením provozu v důlních dílech a lomech povolují jejich zajištění nebo povolují likvidaci hlavních důlních děl a lomů
CR1838 Schvalování návrhů na vytvoření finančních rezerv § 41 - 2c) OBÚ schvalují v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání 8a) a rozhodují o jejich čerpání
CR1839 Nařizování vyhotovení důlně měřické dokumentace § 41 - 2d) OBÚ mohou nařídit vyhotovení nebo doplnění důlně měřické a geologické dokumentace, pokud chybí, jsou-li neúplné nebo jsou-li v nich závady.
CR1840 Povolování zvláštních zásahů do zemské kůry § 41 - 2e) OBÚ povolují zvláštní zásady do zemské kůry a zajištění nebo likvidaci starých důlních děl.
CR1841 Nařizování vydobytí části výhradního ložiska § 41 - 2f) OBÚ nařizují, aby část výhradního ložiska v dobývacím prostoru jedné organizace vydobyla jiná organizace nebo aby si organizace zřídila důlní dílo v dobývacím prostoru jiné organizace, jestliže je to z hlediska veřejného zájmu, zejména bezpečnosti provozu, nezbytně nutné; stejně postupují, jestliže je nezbytně nutné společné užívání důlních děl a zařízení.
CR1842 Stanovování nezbytných opatření u výhradních ložisek § 41 - 2g) OBÚ stanoví nezbytná opatření, zejména pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek, jestliže by otvírkou, přípravou a dobýváním byl ohrožen provoz nebo využití výhradních ložisek v dobývacím prostoru jiné organizace.
CR1843 Povolování dobývání ložisek nevyhrazených nerostů § 41 - 2h) OBÚ povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů.
CR1844 Povolování trhacích a ohňostrojných prací § 41 - 2i) OBÚ povolují trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce.
CR1845 Povolování umístění skladů výbušnin § 41 - 2j) OBÚ povolují umístění, stavbu a užívání skladů výbušnin v případech a za podmínek stanovených v § 31
CR1846 Schvalování služebních řádů BZS § 41 - 2k) OBÚ schvalují služební řády závodních báňských záchranných stanic.
CR1847 Kontrola vytváření finančních rezerv § 41 - 2l) OBÚ kontrolují v pravidelných intervalech vytváření finančních pro vypořádání rezerv pro vypořádání důlních škod a pro sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradních ložisek. O průběhu těchto kontrol vedou evidenci.
CR1848 Plnění dalších úkolů vyplývajících z horních předpisů § 41 - 2m) OBÚ plní další úkoly vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.
CR1849 Vybírání a vymáhání pohledávek státu a obcí a vystupování před soudy § 41 - 3 OBÚ Při vybírání a vymáhání pohledávek státu a obcí postupují obvodní báňské úřady podle zvláštního právního předpisu. V řízení před soudy vystupují obvodní báňské úřady jako organizační složky státu samostatně jménem České republiky.
CR1850 Činnost báňských inspektorů § 42 - 1 Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory (dále jen "báňský inspektor"). Báňské inspektory ustanovuje předseda Českého báňského úřadu.
CR1851 Vstupování do objektů a požadování předložení dokladů § 42 - 2a) OBI a ÚBI jsou oprávněni stupovat kdykoliv do objektů, zařízení a prostorů, provádět v nich prohlídky a šetření, požadovat předložení příslušných dokladů, informací a vysvětlení, přesvědčovat se u technických pracovníků o jejich znalosti předpisů uvedených v § 41 odst. 1 písm. a), jakož i zhotovovat fotografické snímky a kopie provozních map a další dokumentace potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů.
CR1852 Vydávání závazných příkazů § 42 - 2b) OBI a ÚBI jsou oprávněni dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad, včetně příkazů k vyvedení pracovníků do bezpečí; dále je oprávněn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nařizovat nezbytná opatření. Závazný příkaz může být dán ústně nebo písemně; pokud byl dán ústně, je inspektor povinen po ukončení inspekce nebo kontroly jej písemně zaznamenat.
CR1853 Zakázání práce přesčas a dalších prací § 42 - 2c) OBI a ÚBI jsou oprávněni zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy.
CR1854 Zadržení průkazů § 42 - 2d) OBI a ÚBI jsou oprávněni zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
CR1855 Prokazování se § 42 - 3 OBI a ÚBI se prokazují průkazem ČBÚ.
CR1856 Řízení o opravných prostředcích proti závazným příkazům § 43 - 1 Proti závaznému příkazu báňského inspektora lze podat ve lhůtě 15 dnů od jeho vydání námitky k obvodnímu báňskému úřadu nebo Českému báňskému úřadu, pokud závazný příkaz vydal ústřední báňský inspektor. Tyto orgány svým rozhodnutím závazný příkaz potvrdí, změní nebo jej zruší. Podání námitek má odkladný účinek, pokud jej v závazném příkazu báňský inspektor nevyloučil. Odkladný účinek lze vyloučit jen v případě, kdy jsou ohroženy život a zdraví lidí nebo majetek a hrozí nebezpečí z prodlení. Proti rozhodnutí obvodního báňského úřadu nebo Českého báňského úřadu o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.
CR1857 Postupování zadržených průkazů § 43 - 2 Zadržený průkaz o odborné způsobilosti postoupí k dalšímu řízení obvodní báňský inspektor obvodnímu báňskému úřadu a ústřední báňský inspektor Českému báňskému úřadu.
CR1858 Neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny § 44 - 1e) v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá
CR1859 Propadnutí výbušniny § 44b - 1 Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla správním deliktem získána.
CR1860 Nebylo-li uloženo propadnutí výbušniny § 44c - 1 Nebylo-li uloženo propadnutí výbušniny uvedené v § 44b odst. 1, lze rozhodnout, že se taková výbušnina zabírá, jestliže a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku.
CR1861 Projednávání správních deliktů, vybírání a vymáhání pokut, ukládání propadnutí a zabrání výbušnin § 44d - 4 a 6 (ve spojení s § 44c a 44b) OBÚ a ČBÚ projednávají správní delikty a vybírají a vymáhají pokuty.
CR1862 Odnímání oprávnění a osvědčení § 45 - 1 OBÚ a ČBÚ mohou odejmout fyzickým osobám jimi vydaná oprávnění nebo osvědčení k výkonu činností za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.
CR1863 Rušení rozhodnutí a opatření opravňujících k výkonu činnosti § 45 - 2 OBÚ a ČBÚ Orgány státní báňské správy mohou zrušit rozhodnutí nebo jiná opatření opravňující k výkonu činností podle tohoto zákona vydaná organizaci, pokud tato organizace hrubě nebo opakovaně poruší předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.
CR1864 Opatření při obchodu a výrobě výbušnin § 45 - 3 Orgán státní báňské správy může a) nařídit výrobci nebo distributorovi stažení výbušniny nebo výbušného předmětu z trhu v případě, že výbušnina nebo výbušný předmět může ohrozit bezpečnost osob, zvířat nebo majetku; v případě neoprávněného označení výbušniny nebo výbušného předmětu značkou "CE" nebo jiným stanoveným označením se postupuje podle zvláštního zákona20b), b) nařídit uložení výbušniny nebo výbušného předmětu do skladu výbušnin nebo jejich zneškodnění, c) vyžadovat od kontrolovaných organizací bezúplatné poskytnutí přiměřeného množství vzorků výbušnin k posouzení bezpečnosti těchto výrobků, d) zajišťovat provedení rozborů vzorků k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků pro účely kontroly podle zvláštních právních předpisů13e); pokud jde o výbušninu, která nesplňuje stanovené požadavky, hradí náklady na provedení rozborů vzorků organizace.
CR1865 Předávání výbušnin Policii § 45 - 4 V případech uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) předá orgán státní báňské správy, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, Policii České republiky, pokud nerozhodl, že se výbušniny uloží nebo zneškodní.
CR1866 Zjistí-li příslušný orgán státní báňské správy v řízení podle § 8 odst. 3, že technické zařízení neposkytuje míru ochrany rovnocennou ochraně § 45a - 2 Zjistí-li příslušný orgán státní báňské správy v řízení podle § 8 odst. 3, že technické zařízení neposkytuje míru ochrany rovnocennou ochraně, jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení, rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání povolení k použití v podzemí poté, co a) bude organizace hodlající použít technické zařízení v podzemí písemně informována o důvodech, které použití takového technického zařízení v podzemí brání, b) příslušný orgán státní báňské správy na základě dostupných technických nebo vědeckých poznatků má za prokázané, že převažují důvody oprávněného zájmu a že méně omezující opatření použít nelze, c) organizaci hodlající použít technické zařízení v podzemí bude poskytnuta lhůta 20 pracovních dnů, aby se vyjádřila ke zjištění podle písmene a) nebo b).
CR1867 Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti § 46a - 1 Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům pro výkon jejich působnosti a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
CR1785 Český báňský úřad je povinen předložit na žádost Komise nebo členských států Evropské unie aktuální informace § 36b) - 6 Český báňský úřad je povinen předložit na žádost Komise nebo členských států Evropské unie aktuální informace týkající se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomuto předložení nebrání zvláštní právní předpisy18c).
CR1786 Ministerstvo průmyslu a obchodu vede evidenci organizací, jimž vydalo souhlas k výrobě, zpracování, výzkumu nebo vývoji výbušnin § 36c) Ministerstvo průmyslu a obchodu vede evidenci organizací, jimž vydalo souhlas k výrobě, zpracování, výzkumu nebo vývoji výbušnin, jakož i k ničení, zneškodňování, nákupu a prodeji výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována.
CR1787 Provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje § 36d) - 2 Provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením.
CR1788 Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem stanoví vyhláškou bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky § 36d) - 3 Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem stanoví vyhláškou bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování, prodej a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií, a dále vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení o provádění ohňostroje.
CR1789 Podzemní objekty - OBÚ + BZS § 37 - 5 Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku podzemního objektu nebo jím písemně pověřenému provozovateli, aby s ohledem na povahu podzemního objektu nebo na místní podmínky, zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, zajistil báňskou záchrannou službu. Má-li vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel nařízenu povinnost zajistit báňskou záchrannou službu, je rovněž povinen zajistit vypracování plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a jeho aktualizaci.
CR1790 Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí a likvidaci podzemního objektu § 37 - 6 Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí a likvidaci podzemního objektu, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje podzemního objektu a změny těchto údajů.
CR1791 Podzemní objekty - vyhláška ČBÚ § 37 - 7 Český báňský úřad stanoví vyhláškou a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich bezpečného stavu, b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů, c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi, d) náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií.
CR1792 Organizace státní báňské správy § 38 - 1 Orgány státní báňské správy jsou a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky, b) obvodní báňské úřady s působností 1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, 2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, 4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, 5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, 6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, 7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.
CR1793 Stanovování sídel OBÚ § 38 - 2 Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
CR1794 Jmenování a odvolávání předsedy ČBÚ § 38 - 3 V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky. Předseda Českého báňského úřadu odpovídá za výkon své funkce vládě České republiky.
CR1795 V čele obvodního báňského úřadu je předseda. § 38 - 4 V čele obvodního báňského úřadu je předseda.
CR1796 Pověřování OBÚ úkoly a přejímání úkolů OBÚ § 38 - 5 Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské správy nebo v jiném důležitém zájmu a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní báňský úřad nebo je sám převzít, b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší Českému báňskému úřadu.
CR1797 Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů. § 38 - 6 Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů.
CR1798 Výkon vrchního dozoru § 39 - 1 Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor a) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami, b) nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, c) nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.
CR1799 Vrchní dozor státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem § 39 - 2 Vrchní dozor podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická zařízení uvedené v odstavci 1 podléhají obdobnému dozoru orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným Ministerstvem životního prostředí.
CR1800 Rozhodování v pochybnostech v dohodě § 39 - 3 V pochybnostech, zda vrchní dozor podle odstavce 1 náleží do působnosti orgánů státní báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s jiným dotčeným orgánem státního odborného nebo obdobného dozoru.
CR1801 Povinnosti organizace k orgánům státní báňské správy § 39 - 4 Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou povinni orgánům státní báňské správy kdykoliv umožnit vstup do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné posudky a podat požadované informace a vysvětlení. Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou dále povinni poskytvovat potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru.
CR1802 Bezplatné získávání údajů katastru nemovitostí § 39 - 5 Pro účely správního řízení jsou orgány státní báňské správy oprávněny získávat bezplatně údaje z katastru nemovitostí, včetně údajů poskytovaných na technickém nosiči dat a prostřednictvím dálkového přístupu pomocí počítačové sítě.18e)
CR1803 Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy § 40 - 1 Český báňský úřad plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy
CR1804 Řízení výkonu SBS a činnosti OBÚ a rozhodování o odvoláních (činnost odvolacího orgánu) a agendy výbušnin § 40 - 2 Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin.
CR1805 Ukládání opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a organizování, řízení a provádění zvláštních prověrek § 40 - 3a) ČBÚ ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.
CR1806 Provádění prověrek pracovišť, činností a technických zařízení § 40 - 3b) ČBÚ provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě.
CR1807 Vydávání souhlasu, popř. nařizování zřízení hlavních báňských záchranných stanic § 40 - 3c) ČBÚ dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu.
CR1808 Ukládání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami § 40 - 3d) ČBÚ ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.
CR1809 Český báňský úřad má další práva a povinnosti § 40 - 4 Při plnění úkolů podle odstavce 3 má Český báňský úřad práva a povinnosti uvedené v § 41 odst. 1 písm. a) a c).
CR1810 Vedení souhrnných evidencí § 40 - 5a) ČBÚ vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale.
CR1811 Řízení a koordinace výzkumu a vývoje § 40 - 5b) ČBÚ řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je financován ze státních prostředků.
CR1812 Plnění povinností vůči Komisi EU § 40 - 5c) ČBÚ plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona.
CR1813 Povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití § 40 - 5d) ČBÚ povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí
CR1814 Provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl vydán certifikát ES o posouzení shody § 40 - 5e) ČBÚ plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního zákona18f), jedná-li se o výbušniny a pomůcky, a provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl vydán certifikát ES o posouzení shody, na základě kterého je na výbušnině umístěno označení "CE",
CR1815 Stanovování zvláštních podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu § 40 - 5f) ČBÚ stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami.
CR1816 Řízení a koordinace výzkumu a vývoje a povolování zkušebních provozů § 40 - 5g) ČBÚ řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
CR1817 Zpracování koncepcí bezepčnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti v dolech § 40 - 6a) ČBÚ zpracovává v součinnosti s hlavním hygienikem koncepci bezpečnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti v dolech, a to po projednání s organizacemi reprezentujícími dotčené zaměstnavatele a zaměstnance, kteří se podílejí na jejím uskutečňování, a tuto koncepci podle potřeby aktualizuje.
CR1818 Zabezpečování a koordinace úkolů mezinárodní spolupráce § 40 - 6b) ČBÚ zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti své působnosti.
CR1819 Evidování údajů o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech § 40 - 6c) ČBÚ eviduje údaje o pracovních úrazech, provozních nehodách a nebezpečných událostech, ke kterým došlo při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami; z těchto údajů sestavuje roční statistiky, které zveřejňuje.
CR1820 Informuje Komisi o ochranných opatřeních § 40 - 6d) informuje Komisi o ochranných opatřeních podle § 45 odst. 3 písm. b), c) a e),
CR1821 Vedení evidence sankcí § 40 - 6e) ČBÚ vede evidenci o udělených sankcích, jejich výběru a předává je Ministerstvu financí České republiky.
CR1822 Poskytování informací příslušným orgánům ES ve věcech ropy a plynu § 40 - 6f) ČBÚ poskytuje příslušným orgánům Evropských společenství informace o dobývání ložisek ropy a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem Evropských společenství.
CR1823 Spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství nebo členských států Evropské unie při výměně informací týkajících se nakládání s výbušninami § 40 - 6g) spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství nebo členských států Evropské unie při výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy
CR1824 Provádění prohlídek a kontrol § 41 - 1a) OBÚ provádějí prohlídky objektů, zařízení a pracovišť a při tom kontrolují, jak jsou plněny povinnosti vyplývající z horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, nakládání s výbušninami, jakož i z jiných obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a pracovních podmínek, včetně předpisů o požární ochraně v podzemí.
CR1825 Zjišťování okolností závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů § 41 - 1b) OBÚ jišťují na místě stav, příčiny a následky závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů v organizacích, jakož i závažné ohrožení bezpečnosti provozu organizace nebo zákonem chráněného obecného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
CR1826 Nařizování odstranění závad a nedostatků, vydávání opatření § 41 - 1c) OBÚ nařizují odstranit zjištěné závady a nedostatky. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou též oprávněny nařizovat nezbytná opatření. Pokud zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a technických zařízení, popřípadě majetku a které nelze ihned odstranit, nařizují v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejich technických zařízení, až do odstranění závad
CR1827 Dozírání na báňskou záchrannou službu § 41 - 1d) OBÚ dozírají na stav, vybavení a činnost báňské záchranné služby a prověřují odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků s výjimkou pracovníků revírních báňských záchranných stanic
CR1828 Dozírání nad evidencemi úrazů § 41 - 1e) OBÚ dozírají, zda organizace řádně vedou evidenci a registraci pracovních úrazů a vyhodnocují zdroje a příčiny úrazovosti.
CR1829 Prověřování způsobilosti organizací projektovat a vyrábět VTZ § 41 - 1f) OBÚ prověřují, zda organizace vykonávající hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem je způsobilá projektovat a vyrábět vyhrazená technická zařízení sloužící k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vydávají jí příslušné povolení, popřípadě jí toto povolení odnímají.
CR1830 Kontrola provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení § 41 - 1g) OBÚ kontrolují provádění prohlídek a zkoušek technických zařízení.
CR1831 Prověřování znalosti předpisů zkouškami § 41 - 1h) OBÚ prověřují zkouškami znalost předpisů uvedených v písmenu a) u pracovníků, kterou tito pracovníci potřebují k výkonu řídících a kontrolních funkcí. Posuzují odbornou způsobilost pracovníků k výkonu vybraných funkcí a vydávají jim osvědčení nebo oprávnění k výkonu funkcí, popřípadě jim tato osvědčení nebo oprávnění odnímají.
CR1832 Poskytování poradenství § 41 - 1i) OBÚ poskytují bezplatně poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět předpisům o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
CR1833 Vykonávání správy úhrad § 41 - 1j) OBÚ vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů výhradních ložisek, včetně úroku z prodlení
CR1834 Vedení evidence o osobách, kterým vydaly průkaz nebo osvědčení § 41 - 1k) OBÚ vedou evidenci o osobách, kterým vydaly osvědčení nebo průkaz odborné způsobilosti podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě, a o vydání těchto dokladů informují Český báňský úřad.
CR1835 Vedení evidence podzemních objektů § 41 - 1l) OBÚ vedou evidenci podzemních objektů.
CR1836 Stanovení, změny a rušení dobývacích prostorů § 41 - 2a) OBÚ stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Celní úřady
Hasičský záchranný sbor České republiky (Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku)
Obce
Obvodní báňské úřady
Policie České republiky
Stavební úřady
Zpravodajské služby ČR
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00006599 Úřad vlády České republiky
00006947 Ministerstvo financí
00007064 Ministerstvo vnitra
00025844 Český báňský úřad v Praze
00164801 Ministerstvo životního prostředí
45769851 Ministerstvo zahraničních věcí
47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu
71214011 Generální ředitelství cel[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]