PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Kód agendy: A961
Název agendy: Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00025844
Název OVM: Český báňský úřad v Praze

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
146 2010 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 1 - 19    
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
(žádná data)
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1868 Tento zákon se nevztahuje na § 1 - 2d) výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby,
CR1869 Jednoznačné označení § 2 - 4 Pro každé místo výroby výbušnin Český báňský úřad přiděluje trojmístný číselný kód na žádost
CR1870 Shromažďování údajů § 12 - 3 Shromážděné údaje, včetně jednoznačných označení, musí výrobce, dovozce a osoba nakládající s výbušninami mít uloženy po dobu deseti let po dodání, spotřebování nebo zničení výbušniny, a to i v případě, že již s výbušninami nenakládají. V případě zániku výrobce, dovozce nebo osoby nakládající s výbušninami předá insolvenční správce nebo likvidátor údaje podle odstavce 1 příslušnému obvodnímu báňskému úřadu; tyto údaje zde budou uchovány do uplynutí stanovené doby.
CR1871 Povinnosti výrobců, dovozců a osob nakládajících s výbušninami § 13 - f) poskytovat na žádost orgánů uvedených v § 14, orgánů Policie České republiky nebo orgánů činných v trestním řízení informace ohledně původu a místa, kde se výbušnina nachází, až do doby jejího spotřebování nebo zničení, a ve všech fázích dodavatelského řetězce
CR1872 Působnost orgánů státní správy § 14 - 1 Státní správu podle tohoto zákona vykonávají Český báňský úřad a obvodní báňské úřady.
CR1873 Působnost orgánů státní správy - ČBÚ § 14 - 2 Český báňský úřad a) přiděluje trojmístný kód místu výroby podle tohoto zákona a b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona, c) vykonává dozor nad plněním povinností podle tohoto zákona.
CR1874 Působnost orgánů státní správy - OBÚ § 14 - 3 Obvodní báňské úřady a) vykonávají dozor nad plněním povinností podle tohoto zákona, b) ukládají nezbytná opatření k nápravě nedostatků týkajících se značení, shromažďování údajů a plnění povinností podle § 13, c) vedou řízení o správních deliktech a d) uchovávají údaje v případech uvedených v § 12 odst. 3.
CR1875 Společná ustanovení ke správním deliktům § 17 - 4 Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad.


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Obvodní báňské úřady
Policie České republiky
Státní zastupitelství
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00025844 Český báňský úřad v Praze[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]