PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ochrana přírody a krajiny

Kód agendy: A963
Název agendy: Ochrana přírody a krajiny
Datum registrace agendy: 02.03.2012

Ohlašovatel agendy:
Identifikace OVM: 00164801
Název OVM: Ministerstvo životního prostředí

A) Právní předpisy, na jejichž základě je agenda vykonávána:

Právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů:
Číslo Rok Název Paragraf Odstavec Písmeno
114 1992 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny      
166 2005 Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000      
335 2006 Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku      
335 2006 Vyhláška 335/2006 Sb.ze dne 16. června 2006, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku      
395 1992 Vyhláška č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny      
46 2010 Vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy      
468 2004 Vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny      
51 2004 Nařízení vlády ze dne 22.prosince 2004, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti      
64 2011 Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území      
667 2004 Vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní      
Ostatní právní předpisy:
Číslo Rok Název
79/409/EHS 1979 Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
92/49/EHS 1992 Směrnice Rady 92/49/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
B) Výčet činností vykonávaných v agendě:
Kód Název Popis
CR1876 Správní řízení a vydávání závazných stanovisek v ochraně přírody Vydávání rozhodnutí 114/1992 4-2 114/1992 5-1,3,4,5,6,7,9 114/1992 5b-1 114/1992 6-1 114/1992 7-2 114/1992 8 114/1992 9 114/1992 10 114/1992 11-3 114/1992 12-2 114/1992 13-1 114/1992 16-1-b,d,e,f 114/1992 16-2-b 114/1992 21 114/1992 22-1 114/1992 26-1-a,b,c 114/1992 29-d,f,j 114/1992 30 114/1992 31 114/1992 34-2 114/1992 37-1,2 114/1992 43 114/1992 44 3 114/1992 45b-1 114/192 45c-2 114/1992 45e-2 114/1992 46 114/1992 50-3 114/1992 54-3 114/1992 54-4 114/1992 56-1 114/1992 57 114/1992 63-1 114/1992 67 Vydávání závazných stanovisek 114/1992 4-2,3 114/1992 12-2 114/1992 16-1-b,d,e,f 114/1992 22-1 114/1992 29-f,j 114/1992 26-1-a,b,c 114/1992 29-f,j 114/1992 31 114/1992 37-1,2 114/1992 44-1,3 114/1992 45c-2 114/1992 45e-2 114/1992 45i-1 114/1992 46-3 114/1992 57 114/1992 63-1 114/1992 77 114/1992 77a 395/1992
CR1877 Zpracování a schvalování dokumentů nelegislativní povahy (plány péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo, souhrny doporučených opatření pro EVL a PO, záchranné programy) příprava podkladů a zpracování návrhu plánu péče o ZCHÚ 114/1992 38 64/2011 1 64/2011 2 64/2011 3 proces schválení plánu péče o ZCHÚ 114/1992 38-3 144/1992 38-4 zpracování souhrnů doporučených opatření pro EVL a PO, zpracování a schvalování záchranných programů 114/1992 45c-3 114/1992 45e-6 114/1992 52-1
CR1878 Vyhlašování, změny a zrušení zvláště chráněných území, ochranných pásem a zón ochrany přírody Příprava podkladů a zpracování návrhu na vyhlášení, změnu a zrušení ZCHÚ, ochranných pásem a zón ochrany přírody 114/1992 40 64/2011 4 Oznámení, projednávání záměru a vypořádání námitek 114/1992 40 114/1992 41 Příprava právního předpisu 114/1992 17 114/1992 27 114/1992 37 114/1992 41 114/1992 45 64/2011
CR1879 Uzavírání veřejnoprávních smluv Uzavírání a zrušení smluv - smluvně chráněná území, památné stromy 114/1992 39-1 114/1992 45-2 114/1992 45c-5 Uzavírání dohod nahrazující výjimku ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostli a živočichů 114/1992 56-5 Uzavírání smluv o způsobu hospodaření v ptačích oblastech a péče o ně 114/1992 45e-4 Uzavírání dohod s vlastníky či nájemci pozemků k provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody 114/1992 68-2 114/1992 49-4
CR1880 Ukládání pokut v ochraně přírody Ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti 114/1992 88 Přestupkové řízení v ochraně přírody 114/1992 87
CR1881 Zvláštní odborná způsobilost Rozhodování o uznání rovnocenného vzdělání, vydávání dokladu o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 114/1992 79a
CR1882 Státní dozor v ochraně přírody 114/1992 85-1 stráž přírody - ustanovení, zrušení, zjišťování totožnosti osob, pozastavení rušivé činnosti 114/1992 81, 114/1992 81a, 114/1992 81b
CR1883 Nařízení omezení nebo zastavení škodlivé činnosti 114/1992 80-2
CR1884 Prokazání zákonného původu zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, ptáka, rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv 114/1992 54-1
CR1885 Vrchní státní dozor 114/1992 85 2
CR1886 Odstranění následků neoprávněných zásahů - rozhodnutí o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu 114/1992 86-1
CR1887 Odebírání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 114/1992 89-1
CR1888 Omezení a zákaz činnosti fyzických a právnických osob 114/1992 66
CR1889 Provádění kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství 114/1992 80-1
CR1890 Udělování a odnímání autorizace podle § 45i odst. 3 rozhodnutí o udělení , prodloužení nebo odejmutí autorizace 114/1992 45i-3 rozhodnutí o nesplnění požadavků k výkonu činnosti 114/1992 45i-6 114/1992 67
CR1891 Zpracování prognóz a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny v ČR na úseku PR, PP, CHKO, NPR, NPP, jeskyní, ptačích oblastí, volně žijících ptáků a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 114/1992 77a-1 114/1992 78 2-a 114/1992 79-2-a
CR1892 Koordinace a řízení vedení ústředního seznamu ochrany přírody, JESO, nálezové databáze, Databanky přirozených lesů 114/1992 42 114/1992 79-3i,k
CR1893 Vydávání odborných stanovisek a vyjádření 114/1992 72 114/1992 78-7 46/2010
CR1894 Metodická činnost a koordinace, metodické řízení a odborné usměrňování výkonu státní správy ochrany přírody zajišťovaným orgány ochrany přírody 114/1992 79-2g
CR1895 Správa pozemků Souhlasy ke zcizení pozemků v přírodních rezervací a přírodních památkách 114/1992 33-2, 114/1992 36-3 Realizace předkupního práva formou financování výkupů ze SFŽP 114/1992 61-2
CR1896 Poskytování náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření 114/1992 58


C) Výčet OVM, které agendu vykonávají (nebo jejich souhrnné označení):

Souhrnné označení OVM, které agendu vykonávají:
Typ OVM
Kraje
Obce
Obce s pověřeným obecním úřadem
Obce s rozšířenou působností
Správy chráněných krajinných oblastí
Správy národních parků
Vojenské újezdy
Výčet OVM, které agendu vykonávají:
Identifikace OVM Název
00164801 Ministerstvo životního prostředí
41693205 Česká inspekce životního prostředí
60162694 Ministerstvo obrany[Čas vygenerování tohoto souboru: 03.03.2012 19:51:50.]