PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dobrá praxe - příklad vyplnění záložky "Oprávnění k agendám při ohlašování agend"

Díky novele zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech mají nyní ohlašovatelé agend možnost přistupovat nejen k referenčním údajům základních registrů, ale i k údajům dalších agendových informačních systémů (dále jen „AIS“). Přitom je důležité správně interpretovat dikci zákona, který umožňuje přístup k těmto údajům a dle ní zvolit správné údaje ve správném čtecím či editačním režimu z nabídky údajů poskytovaných jednotlivými agendami v RPP AIS působnostním. Tím se urychlí čas registrace agend, neboť při nesprávném vyplnění záložky „Oprávnění k agendám“ správce příslušného AIS nevydá souhlasné stanovisko a ohlášení je vráceno zpět k opravě.

Na níže uvedeném příkladu si můžeme ověřit, jak se oprávnění na údaje z AIS evidence obyvatel a registru rodných čísel, stanovených v § 109b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), správně nadefinovala na záložce „Oprávnění k agendám“ v agendě A4067 - Evidence skutečných majitelů, jejímž ohlašovatelem je Ministerstvo spravedlnosti.

Povšimněme si, že tento § 109b opravňuje nejen ke čtení aktuálních hodnot údajů, tzn. v ohlášení použijeme čtecí oprávnění typu R, ale také ke čtení aktuálních i historických hodnot údajů, tzn. u těchto údajů použijeme čtecí oprávnění typu Rh.

Znění příslušného § zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád):

§ 109b

            (1) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození, 

c) pohlaví,

d) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

e) rodné číslo,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

h) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,

j) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

k) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, 

o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 (3) Notář pro potřebu úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního předpisu2), nebo pro notářskou činnost využívá z registru rodných čísel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.

 

Správné vyplnění záložky Oprávnění k agendám v agendě A4067 - Evidence skutečných majitelů:

VIIb. Oprávnění k údajům poskytujíci agendy

 

Oprávnění k agendě A115 - Evidence obyvatel a rodná čísla

 

R - čtení aktuálních hodnot údajů, Rh - čtení aktuálních i historických hodnot údajů, Rn - čtení aktuálních hodnot údajů i notifikací změn, Rhn - čtení aktuálních i historických hodnot údajů i notifikací změn, W - zápis i čtení

 

 

Oprávnění: A4067-A115-4

 

Čtecí oprávnění k údajům - typ R

 

Objekt/Subjekt

Údaj

Veřejný údaj

 

115-1 - Obyvatel

 

 

 

 

115-1-1 - Jméno, popř. jména

Ne

 

 

115-1-3 - Rodné příjmení

Ne

 

 

115-1-4 - Datum narození

Ne

 

 

115-1-5 - Pohlaví

Ne

 

 

115-1-6 - Místo a okres nebo stát narození

Ne

 

 

115-1-7 - Rodné číslo

Ne

 

 

115-1-8 - Státní občanství, popř. více státních občanství

Ne

 

 

115-1-10 - Adresa místa trvalého pobytu

Ne

 

 

115-1-11 - Předchozí adresy místa trvalého pobytu

Ne

 

 

115-1-12 - Adresa pro doručování písemností

Ne

 

 

115-1-19 - Datum právní moci rozhodnutí o schválení smlouvy o nápomoci

Ne

 

 

115-1-21 - Označení soudu, který smlouvu o nápomoci schválil

Ne

 

 

115-1-23 - Datum právní moci rozhodnutí o schválení zastoupení členem domácnosti

Ne

 

 

115-1-25 - Označení soudu, který zastoupení členem domácnosti schválil

Ne

 

 

115-1-27 - Datum právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti

Ne

 

 

115-1-29 - Označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl

Ne

 

 

115-1-30 - Jméno, popř. jména opatrovníka - FO

Ne

 

 

115-1-31 - Příjmení opatrovníka - FO

Ne

 

 

115-1-32 - Rodné číslo opatrovníka - FO

Ne

 

 

115-1-33 - Datum narození opatrovníka - FO

Ne

 

 

115-1-34 - Místo a okres nebo stát narození opatrovníka - FO

Ne

 

 

115-1-35 - Název opatrovníka - PO

Ne

 

 

115-1-36 - Sídlo opatrovníka - PO

Ne

 

 

115-1-42 - Jméno, popř. jména matky

Ne

 

 

115-1-45 - Rodné číslo matky

Ne

 

 

115-1-46 - Datum narození matky

Ne

 

 

115-1-47 - Jméno, popř. jména otce

Ne

 

 

115-1-50 - Rodné číslo otce

Ne

 

 

115-1-51 - Datum narození otce

Ne

 

 

115-1-52 - Jméno, popř. jména jiného zákonného zástupce - FO

Ne

 

 

115-1-55 - Rodné číslo jiného zákonného zástupce - FO

Ne

 

 

115-1-56 - Datum narození jiného zákonného zástupce - FO

Ne

 

 

115-1-57 - Název jiného zákonného zástupce - PO

Ne

 

 

115-1-58 - Sídlo jiného zákonného zástupce - PO

Ne

 

 

115-1-59 - Rodinný stav

Ne

 

 

115-1-60 - Datum uzavření manželství

Ne

 

 

115-1-61 - Místo a okres nebo stát uzavření manželství

Ne

 

 

115-1-62 - Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné

Ne

 

 

115-1-63 - Datum právní moci rozhodnutí o zdánlivém manželství

Ne

 

 

115-1-64 - Datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů

Ne

 

 

115-1-65 - Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého

Ne

 

 

115-1-66 - Den, který platí za den smrti jednoho z manželů, popř. za den, který tento manžel nepřežil

Ne

 

 

115-1-67 - Datum právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství

Ne

 

 

115-1-68 - Datum vzniku registrovaného partnerství

Ne

 

 

115-1-69 - Místo a okres nebo stát vzniku registrovaného partnerství

Ne

 

 

115-1-70 - Datum právní moci rozhodnutí o neplatnosti registrovaného partnerství

Ne

 

 

115-1-71 - Datum právní moci rozhodnutí o neexistenci registrovaného partnerství

Ne

 

 

115-1-72 - Datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů

Ne

 

 

115-1-73 - Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého

Ne

 

 

115-1-74 - Den, který platí za den smrti jednoho z partnerů, popř. za den, který tento partner nepřežil

Ne

 

 

115-1-75 - Datum právní moci rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství

Ne

 

 

115-1-76 - Jméno, popř. jména manžela

Ne

 

 

115-1-79 - Rodné číslo manžela

Ne

 

 

115-1-80 - Datum narození manžela

Ne

 

 

115-1-81 - Jméno, popř. jména partnera

Ne

 

 

115-1-84 - Rodné číslo partnera

Ne

 

 

115-1-85 - Datum narození partnera

Ne

 

 

115-1-86 - Jméno, popř. jména dítěte

Ne

 

 

115-1-89 - Rodné číslo dítěte

Ne

 

 

115-1-90 - Datum narození dítěte

Ne

 

 

115-1-120 - Datum úmrtí

Ne

 

 

115-1-121 - Místo a okres nebo stát úmrtí

Ne

 

 

115-1-122 - Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení za nezvěstného

Ne

 

 

115-1-123 - Den, kdy nastaly účinky prohlášení za nezvěstného

Ne

 

 

115-1-130 - Den, který platí za den smrti, popř. den, který nepřežil

Ne

 

Objekt/Subjekt

Údaj

Veřejný údaj

 

115-2 - Rodné číslo

 

 

 

 

115-2-3 - Rodné číslo

Ne

 

 

115-2-4 - Původní rodné číslo (v případě změny)

Ne

 

 

115-2-6 - Jméno, popř. jména nositele rodného čísla

Ne

 

 

115-2-8 - Příjmení nositele rodného čísla

Ne

 

 

115-2-10 - Rodné příjmení nositele rodného čísla

Ne

 

 

115-2-14 - Datum narození nositele rodného čísla

Ne

 

 

115-2-15 - Místo a okres narození na území České republiky nebo místo a stát narození v cizině nositele rodného čísla

Ne

 

Zapisovací oprávnění k údajům - typ W

 

Objekt/Subjekt

Údaj

Veřejný údaj

 

Žádná data nejsou k dispozici

 

Čtecí oprávnění k údajům - typ Rh

 

Objekt/Subjekt

Údaj

Veřejný údaj

 

115-1 - Obyvatel

 

 

 

 

115-1-2 - Příjmení

Ne

 

 

115-1-43 - Příjmení matky

Ne

 

 

115-1-48 - Příjmení otce

Ne

 

 

115-1-53 - Příjmení jiného zákonného zástupce - FO

Ne

 

 

115-1-77 - Příjmení manžela

Ne

 

 

115-1-82 - Příjmení partnera

Ne

 

 

115-1-87 - Příjmení dítěte

Ne

 

Čtecí oprávnění k údajům - typ Rn

 

Objekt/Subjekt

Údaj

Veřejný údaj

 

Žádná data nejsou k dispozici

 

Čtecí oprávnění k údajům - typ Rhn

 

Objekt/Subjekt

Údaj

Veřejný údaj

 

Žádná data nejsou k dispozici

 

Oprávnění rolí kategorií OVM

 

Kód činnosti

Název činnosti

KO114 - Rejstříkové soudy

KO155 - Notáři

CR46905

Vedení (zápis, změna a výmaz) údajů v evidenci skutečných majitelů

Ne

Ne

CR46908

Umožňování dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů

Ne

Ne

CR46909

Správa informačního systému evidence skutečných majitelů

Ne

Ne

CR46910

Nahlížení do evidence skutečných majitelů

Ne

Ne

CR46906

Poskytování výpisů z evidence skutečných majitelů

Ne

Ne

CR46927

Provádění zápisu notářem do evidence skutečných majitelů

Ne

Ano

Oprávnění rolí OVM

 

Kód činnosti

Název činnosti

00025429 - Ministerstvo spravedlnosti

 

CR46905

Vedení (zápis, změna a výmaz) údajů v evidenci skutečných majitelů

Ne

 

CR46908

Umožňování dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů

Ne

 

CR46909

Správa informačního systému evidence skutečných majitelů

Ne

 

CR46910

Nahlížení do evidence skutečných majitelů

Ne

 

CR46906

Poskytování výpisů z evidence skutečných majitelů

Ne

 

CR46927

Provádění zápisu notářem do evidence skutečných majitelů

Ne

 

Oprávnění rolí kategorií SPUU

 

Žádná data nejsou k dispozici

 

Oprávnění rolí SPUU

 

Žádná data nejsou k dispozici

 

Definováno ustanovením právního předpisu

 

Číslo

Rok vydání

Název

§

Odstavec

Písmeno

 

358

1992

Zákon o notářích a jejich činnosti (notářšký řád)

109b