PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující editaci údajů v registru osob (ROS) v roli primárního editora*Předpoklady:

  • je vybrána agenda, která má zákonné zmocnění k editaci údajů v ROS,
  • v této agendě je k editaci v ROS definovaná vhodná činnost - např. „Editace údajů v ROS“, u které je zároveň uvedený odkaz na příslušný právní předpis umožňující tuto editaci.

Nezbytná úprava ohlášení agendy v AIS RPP Působnostním:

1. Na záložce IVa. „Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROB“ je třeba u vybrané činnosti vyplnit čtení údajů potřebných pro zápis fyzické osoby – podnikatele nebo statutárního zástupce právnické osoby do ROS. Editor ROS má dle § 28a odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen „ZZR“) přístup k následujícím údajům: 1-Příjmení, 2-Jméno/jména, 3-Adresa pobytu,  5-Datum narození, 6-Místo narození, 7-Okres/stát narození, 8-Datum úmrtí, 9-Datum nabytí právní moci rozhodnutí prohlášení za mrtvého, 10-Místo úmrtí, 11-Okres/stát úmrtí a 12-Státní občanství - tyto kolonky by měly být označeny písmenem R. 

Na základě § 18 odst. 5 ZZR může editor zároveň číst údaje 4–Doručovací adresa, 14-Čísla elektronicky čitelných dokladů a 15-Datová schránka - tyto kolonky by měly být také označeny písmenem R. 

Na této záložce je také třeba mít u příslušných činností v právních předpisech uvedené odkazy minimálně na:

  • právní předpis umožňující editaci údajů v ROS
  • § 28a odst. 1 písm. a) ZZR
  • § 28a odst. 2 ZZR
  • § 18 odst. 5 ZZR.

2. Úpravy na záložce IVb. „Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ROS“ závisí na tom, zda má editor zákonné zmocnění k editaci podnikající fyzické osoby nebo k editaci právnické osoby.

2.1 Pokud má zákonné zmocnění k editaci podnikající fyzické osoby je potřebné na této záložce  u příslušné činnosti vyplnit právo editovat následující údaje: 1-IČO (Identifikační číslo osoby), 2-Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, 4-Obchodní jméno, 5-Datum vzniku, 6-Datum zániku, 7-Právní forma,  11–Sídlo a 12-Místo pobytu - tyto kolonky by měly být označeny písmenem W.  

2.2 Pokud má zákonné zmocnění k editaci právnické osoby je potřebné na této záložce  u příslušné činnosti vyplnit právo editovat následující údaje: 1-IČO (Identifikační číslo osoby), 4-Obchodní jméno, 5-Datum vzniku, 6-Datum zániku, 7-Právní forma,  10-Statutární orgán, 11-Sídlo, 12-Místo pobytu - tyto kolonky by měly být označeny písmenem W.  

Údaje 8-Právní stav a 9-Datová schránka nemá žádný primární editor ROS právo editovat, ale vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné údaje, může tyto údaje číst - tyto kolonky by měly být označeny písmenem R. 

I zde je třeba u příslušné činnosti uvést odkaz na právní předpis umožňující editaci údajů v ROS.

Pro doplnění: údaje 13-IČ provozovny, 14-Datum zahájení činnosti v provozovně, 15-Datum ukončení činnosti v provozovně a 16-Adresa provozovny má právo editovat pouze živnostenský rejstřík v rámci agendy A121 Živnostenské podnikání. Proto by pro jiné editory měly být tyto kolonky vyplněné písmenem R.

3. Na záložce IVc. „Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RUIAN“ je třeba u příslušné činnosti označit písmenem R minimálně údaj 17-Adresní místo. Vzhledem k tomu, že dle § 62 odst. 1 ZZR jsou údaje RUIAN veřejně přístupné, doporučujeme vyplnit všude R a odkázat se na toto ustanovení právního předpisu, k tomu lze využít tlačítko „Nastavit“ na této záložce.

4. Na záložce IVe. „Rozsah oprávnění k přístupu k údajům RPP2“ je třeba u příslušné činnosti vyplnit právo editovat všechny údaje RPP, tzn. v celém řádku vyplnit W. Jedná se o evidenci rozhodnutí, které se budou do RPP zapisovat automaticky při zápisu nebo editaci údaje v ROS.

Je také třeba mít u příslušné činnosti v právních předpisech uvedený odkaz na § 52 odst. 4 ZZR.

5. Na záložce V. “Výběr AIS“, v případě, že primární editor nebude pro editaci ROS používat vlastní AIS, ale ROS-IAIS je třeba uvést následující údaje: ID AIS: 163; Název AIS: ROS-IAIS; Správce AIS: Český statistický úřad; Požadavek na vyjádření: ANO.

Pro doplnění: Vyjádření správce ROS by se mělo vyžadovat vždy, tedy i v případě, že primární editor použije pro editaci údajů v ROS vlastní AIS.

Po vyplnění je potřebné novou agendu odeslat k registraci MV, které má lhůtu 30 dnů na její posouzení. Poté co MV takto upravenou agendu zaregistruje, bude možné zrealizovat poskytování a editaci údajů z ROS.

* ROS rozlišuje mezi primárním a sekundárním editorem. Primární editoři zakládají osobu v ROS, sekundární editují u již zapsaných osob jen některé údaje (např. údaj o DS nebo právním stavu). Výše uvedený postup se týká výhradně primárních editorů, sekundární editoři musí postup při registraci agendy v RPP konzultovat individuálně se správcem ROS.