PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktualizované kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující editaci údajů v základním registru osob (ROS) v roli primárního editora*

Předpoklady:

·       je vybrána agenda, která má zákonné zmocnění k editaci údajů v ROS,

·       v této agendě je k editaci v ROS definovaná minimálně jedna činnost - např. „Editace údajů v ROS“, u které je zároveň uvedený odkaz na příslušný právní předpis umožňující tuto editaci.

 

1. Výběr agend poskytujících údaje ze základních registrů

Na  záložce Přístup k agendám vyberte minimálně agendy A101, A102, A103 a A104.

 

2. Přístup k údajům agendy A101 – Základní registr – registr obyvatel

Na záložce Oprávnění k ZR nastavte čtení údajů subjektu Obyvatel potřebných pro zápis fyzické osoby – podnikatele, statutárního zástupce právnické osoby nebo jiné angažované osoby (likvidátora, opatrovníka právnické osoby nebo nuceného správce) do ROS. Dle § 28a odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZZR) jde o tyto údaje: 101-1-1 Příjmení, 101-1-2 Jméno/jména, 101-1-3 Adresa pobytu,  101-1-5 Datum narození, 101-1-6 Místo a okres (stát) narození, 101-1-7 Datum úmrtí, 101-1-8 Datum nabytí právní moci rozhodnutí prohlášení za mrtvého, 101-1-9 Místo a okres (stát) úmrtí, 101-1-10 Státní občanství.

Na základě § 18 odst. 5 ZZR nastavte dále čtení údajů 101-1-4 Doručovací adresa, 101-1-11 Číslo a druh elektronicky čitelných dokladů a 101-1-12 Typ a identifikátor datové schránky

Oprávnění na výše uvedené údaje přidělte pouze těm orgánům veřejné moci (OVM), které editují ROS a pouze v těch činnostech, ve kterých dochází k editaci v ROS (tzn. OVM
a činnosti editující ROS se musí shodovat s těmi, kde požadujete čtení ROB).

Oprávnění na tyto údaje A101 je třeba prokázat minimálně těmito právními předpisy:

·       právní předpis umožňující editaci údajů v ROS

·       § 28a odst. 1 písm. a) ZZR

·       § 28a odst. 2 ZZR

·       § 18 odst. 5 ZZR.

 

Pozn.: v případě, kdy je přístup k údajům ROB definován i jiným právním předpisem, vytvořte dle něj nové oprávnění k údajům A101, přičemž nezapomeňte na čtení údajů dle § 18 odst. 5 ZZR.

 

3. Přístup k údajům agendy A102 – Základní registr – registr osob

Přístup závisí na tom, zda v ROS editujete podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. Toto si můžete ověřit v seznamu osob evidovaných v ROS a jejich editorů, který je dostupný na webu ČSU: https://www.czso.cz/csu/czso/editori-ros, případně lze správce ROS kontaktovat s konkrétním dotazem na emailovou adresu: ros@czso_cz.

3.1 Pokud máte zákonné zmocnění k editaci podnikající fyzické osoby je potřebné
v oprávnění k subjektu Osoba  nastavit editaci (typ W) následujících údajů: 102-1-1 IČO (Identifikační číslo osoby), 102-1-2 Fyzická osoba podnikatele, 102-1-3 Obchodní jméno, 102-1-4 Datum vzniku, 102-1-5 Datum zániku, 102-1-6 Právní forma, 102-1-14 Sídlo
a 102-1-16 Přerušení nebo pozastavení činnosti.  U zbývajících údajů A102 nastavte oprávnění na čtení.

3.2 Pokud máte zákonné zmocnění k editaci právnické osoby je potřebné v oprávnění k subjektu Osoba nastavit editaci těchto údajů: 102-1-1 IČO (Identifikační číslo osoby), 102-1-3 Obchodní jméno, 102-1-4 Datum vzniku, 102-1-5 Datum zániku, 102-1-6 Právní forma,  102-1-9 Statutární orgán, 102-1-10 Likvidátor, 102-1-11 Opatrovník právnické osoby, 102-1-13 Nucený správce, 102-1-14 Sídlo a 102-1-16 Přerušení nebo pozastavení činnosti. U zbývajících údajů A102, kromě 102-1-2 Fyzická osoba podnikatele, je třeba nastavit oprávnění na čtení.

V obou případech je nutné prokázat oprávnění minimálně těmito právními předpisy:

·       právním předpisem umožňujícím editaci údajů v ROS

·       § 27 odst. 1 ZZR

·       § 61 odst. 1 ZZR

 

4. Přístup k údajům agendy A103 – Základní registr – registr územní identifikace

Na záložce Oprávnění k ZR nastavte čtení všech údajů subjektů Základní územní prvky
a
Účelové územní prvky (tj. všech údajů poskytovaných A103) a zdůvodněte odkazem na § 62 odst. 1 ZZR.

 

5. Přístup k údajům agendy A104 – Základní registr – registr práv a povinností

Protože editací údajů v ROS dochází ke změně referenčních údajů, zaznamenávají se tyto změny automaticky do RPP**. Proto je třeba nastavit editaci všech údajů subjektu Právo
a povinnost u těch OVM, které editují ROS a pouze v těch činnostech, ve kterých dochází k editaci v ROS (tzn. OVM a činnosti, kde editujete ROS, se musí shodovat s těmi, kde editujete Právo a povinnost). Toto oprávnění je třeba prokázat § 52 odst. 4 ZZR.

Protože další údaje RPP, tzn. všechny údaje subjektů Agenda a výkon agendy, OVM
a kategorie OVM a SPUU a kategorie SPUU jsou veřejně přístupné, nastavte čtení těchto údajů všem OVM ve všech činnostech a zdůvodněte § 51 odst. 8 ZZR.

 

6. Vyběr AIS který je používán k editaci v ROS

V případě, že primární editor nebude pro editaci ROS používat vlastní agendový informační systém (AIS), ale ROS-IAIS je třeba na záložce AIS uvést následující údaje: ID AIS: 163; Název AIS: ROS-IAIS; Souhlas s dodatečnou definicí AIS: ANO.

Pro doplnění: Vyjádření správce ROS by se mělo vyžadovat vždy, tedy i v případě,
že primární editor použije pro editaci údajů v ROS vlastní AIS.

 

 

Po vyplnění je potřebné změnu agendy odeslat k registraci MV.

 

 Kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující editaci údajů v základním registru osob (ROS) v roli primárního editora.pdf Kompendium nezbytných úprav ohlášení agendy umožňující editaci údajů v základním registru osob (ROS) v roli primárního editora.pdf (147,02 KB 31.07.2018 17:57)

 

 

* ROS rozlišuje mezi primárním a sekundárním editorem. Primární editoři zakládají osobu v ROS, sekundární editují u již zapsaných osob jen některé údaje (např. údaj o datové schránce nebo o právním stavu). Výše uvedený postup se týká výhradně primárních editorů, sekundární editoři musí postup při registraci agendy v RPP konzultovat individuálně
se správcem ROS.

 

** Tato věta platí pro editory ROS používající agendový informační systém 163 ROS-IAIS.