PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Stanovisko správce základního registru agend OVM

Stanovisko správce základního registru agend orgánů veřejné moci (OVM) a některých práv a povinností (RPP) pro případ pochyb o správnosti údajů ve sdělení o působnosti OVM v registrované agendě nebo nejasnosti pro uvedení počtu úředních osob ve formuláři oznamování působnosti.  

Ministerstvo vnitra - správce RPP v souladu se zákonem 111/2009 Sb. o základních registrech posuzuje nedostatky ohlášení agendy dle § 54, odst. 4 zejména kontrolou úplnosti a vzájemné konzistence údajů ohlášení uvedených v § 54, odst. 1, písm. a) – písm. n), ve struktuře zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup (na internetu). Pokud neshledá v ohlášení nedostatky, postupuje dále v souladu s § 54, odst. 3.  

Ministerstvo vnitra nemá zákonné oprávnění (ani personální kapacity) ke zpochybňování obsahové a věcné správnosti veškerých údajů uvedených příslušným ohlašovatelem podle platné právní úpravy.

  1. Pokud je působnost OVM jednoznačně stanovena zákonem jako povinnost, ale není zajišťována konkrétním zaměstnancem úřadu (např. se o této povinnosti vůbec neví, nebo se jedná o natolik sporadickou činnost, že nebyla dosud ošetřena v pracovní náplni) je nutno ve formuláři jako počet úředních osob uvést počet „1“, neboť tuto povinnost v případě její konzumace musí zajistit minimálně statutární zástupce OVM.
     
  2. Pokud je působnost OVM stanovena zákonem jako právo, které může, ale nemusí být naplněno (typicky se může jednat o agendu nebo její činnosti v samostatné působnosti) je možnost ve formuláři jako počet úředních osob uvést „0“.
     
  3. Pokud je agenda registrována s údaji, které jsou v rozporu s platným právním předpisem, je potřeba údaje ve sdělení a formuláři rozporovat u jejich zdroje, to je bud´přímo u ohlašovatele, nebo prostřednictvím správce RPP. Agenda a následně formulář ke sdělení působnosti OVM budou změněny postupem dle § 54, odst. 6, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
     
  4. Pokud vznikla nejasnost, koho započíst jako úřední osobu v dané agendě, platí obecně, že se jedná zejména o osoby, které se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu (tedy zajišťují výkon činností nebo úkonů specifických pro danou agendu, tj. zajišťují výkon veřejné správy). Za směrodatný výklad právních předpisů pro účely ohlašování a registrace agend se zde považuje zejména metodické stanovisko legislativního gestora příslušného zákona.