PDF Export Vytisknout Poslat emailem

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele / ředitelky odboru správy a rozvoje - ID 30286902

Datum: 25. září 2018

 

Ředitel Správy základních registrů jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na služební místo ředitele / ředitelky odboru správy a rozvoje, ID 30286902, v oborech služby

33. Systém veřejné správy a 36. Informační a komunikační technologie.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je prosinec 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v koordinaci rozvoje základních registrů a informačních systémů SZR, koncepčním řízení projektů vývoje informačních a komunikačních systémů, spolupráci na tvorbě strategických dokumentů a legislativních materiálů a koordinaci činností vůči správcům základních registrů a jiným subjektům veřejné správy a samosprávy.

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 26. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (epodatelna@szrcr_cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: jjqjqih).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitele / ředitelky odboru správy a rozvoje ID 30286902“[2].

 

Výběrového řízení na služební místo ředitele odboru správy a rozvoje se v souladu se zákonem může v druhém kole zúčastnit žadatel, který:

1)   splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)   je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[3] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b)   dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c)   je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[4];

d)   je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů; 

e)   dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6], uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f)    má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

2)   je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)   příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b)   evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

3)   je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[8] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)   tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b)    pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c)    příslušníkem Lidových milicí,

d)    členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e)    studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

4)     splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem - (SLP003-2018), kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“, popřípadě i úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádostí o vydání oznámení před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo. K podání žádosti o vydání oznámení pak bude konkrétní žadatel vyzván služebním orgánem poté, co o něm bude jako o nejvhodnějším uchazeči uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě před tím, než bude vydáno rozhodnutí o jmenování na služební místo;

 

5)     výběrového řízení ve druhém kole se může účastnit osoba, která se mohla účastnit výběrového řízení v prvním kole a dále osoba, podle § 57 odst. 5 zákona státním zaměstnancem, která je:

a)     státní zaměstnanec,

 

b) vedoucí úředník územního samosprávného celku,

 

c) vedoucí zaměstnanec regionální rady zaražený v úřadu regionální rady,

 

d) vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň třetího stupně řízení a nejméně ve služební hodnosti vrchní komisař,

 

e) voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka,

 

f) úředník Evropské unie, který řídí jiné úředníky,

 

g) zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné zaměstnance,

 

h) akademický pracovník, který je alespoň odborným asistentem, nebo

 

i) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,

 

pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po donu 3 let ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, bezpečnostním sboru, ozbrojených silách České republiky, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, ne vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti dle § 5 nebo činnosti obdobné.

 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 5 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

6)     splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 57 odst. 5 zákona, že v uplynulých 6 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 3 let činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné tj.:

a)     přípravu návrhu právních předpisů[9] a zajišťování právních činností[10],

b)     přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

c)     přípravu návrhu koncepcí, strategií a programů,

d)     řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

e)     vytváření a správu informačních systému veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

f)      státní statistickou službu,

g)     správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

h)     ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 SB., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

i)      zabezpečování obrany státu,

j)      zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

k)      obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii nebo jiné mezinárodní organizaci,

l)      přípravu nebo realizaci dotační politiky,

m)   přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

n)     přípravu a provádění správních úkonů[11] včetně kontroly,

o)     ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

p)     zadávání veřejných zakázek,

q)     audit,

r)      zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[12],

s)      řízení (činností výše uvedených),

t)      přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 5 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopii příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

a)   strukturovaný profesní životopis;

b)   motivační dopis;

c)   písemnou práci v maximálním rozsahu 3 normostran[13] na téma: "Koncepce řízení a rozvoje služeb základních registrů".

 

Bližší informace poskytne:

Ing. Roman Czendlik

ředitel odboru back office SZR

Správa základních registrů

Tel.: +420 225 514 761

e-mail: roman.czendlik@szrcr_cz        

 

                                                                                                Ing. Michal Pešek

                                                                                          vedoucí služebního úřadu
[1]  Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu nebo do datové schránky.

[3] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

[4] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující se k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[9] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

[10] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/20002 Sb., soudí řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[12] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

[13]  tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014