PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent oddělení administrativní podpory ID 30286899

Praha 8. listopadu 2017

Č.j.: SZR-3225-2/Ř-2017

 Ředitel Správy základních registrů jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje v souladu s § 24 zákona výběrové řízení na služební místo odborný referent oddělení administrativní podpory v oboru služby 33. Systém veřejné správy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu mateřské resp. rodičovské dovolené.

Místem výkonu služby je Praha.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v zajišťování administrativní podpory vedoucího služebního úřadu a ředitelů odborů, přípravě podkladů pro jednání, porady a konference a vedení podatelny spisové služby úřadu.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je leden – únor 2018.

 

Výběrového řízení se v souladu se zákonem může zúčastnit uchazeč, který splňuje níže uvedené předpoklady:

1)  Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:

a)  je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (uchazeč dokládá čestným prohlášením),

-        Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b)  dosáhl věku 18 let (uchazeč dokládá čestným prohlášením),

c)  je plně svéprávný (uchazeč dokládá čestným prohlášením),

d)  je bezúhonný (uchazeč dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů lze nahradit poskytnutím údajů nezbytných pro vyžádání výpisu služebním orgánem dle § 26 odst. 1 zákona),

e)  dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání (splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru),

f)   má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením).

 

2)  Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo, případně, pokud uchazeč není státním zaměstnancem, písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:

a.     písemné čestné prohlášení o státním občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 zákona o státní službě],[1]

b.     písemné čestné prohlášení o svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],

c.     výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, respektive obdobný doklad o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě],[2] nebo údaje nezbytné k vyžádání výpisu služebním orgánem (příloha č. 6 Oznámení),

d.     doklad o dosaženém vzdělání – písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě],[3]

e.     písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě],

f.      strukturovaný profesní životopis,

g.     motivační dopis.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 7. prosince 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (epodatelna@szrcr_cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: jjqjqih).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný referent oddělení administrativní podpory ID 30286899“.

 

                                                                                                         Ing. Michal Pešek

                                                                                               Ředitel Správy základních registrů[1] Čestné prohlášení lze též nahradit zasláním kopie občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, z něhož je zřejmé státní občanství žadatele; toto se týká i prokázání občanství ostatních členských států Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nejpozději před konáním pohovoru je třeba doložit příslušnou listinu, kterou bude státní občanství žadatele prokázáno (originál občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, popř. osvědčení o státním občanství).

[2] Jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[3] Originál dokladu o dosaženém vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru.