PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Právo na přenositelnost

 Máte právo získat Vaše osobní údaje, jež jste poskytl Správě základních registrů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu Správa základních registrů bránila. 

Máte právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo Správou základních registrů jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Uplatněním práva na přenositelnost nejsou dotčena ostatní práva, kterými disponujete vůči Správě základních registrů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Tímto Vaším právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.