PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Právo na přístup

Máte právo po Správě základních registrů požadovat informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje Správou základních registrů zpracovávány či nikoliv. Pokud jsou Vaše osobní údaje Správou základních registrů zpracovávány, máte právo požadovat jejich poskytnutí či zpřístupnění a zároveň máte právo požadovat následující informace o:

a)      účelech zpracování osobních údajů;

b)      kategoriích osobních údajů;

c)       příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d)      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;

e)       existenci práva požadovat od Správy základních registrů opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f)        právu podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů;

g)      veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

           V případě, že Správa základních registrů Vaše osobní údaje zpracovává, a pokud o to požádáte, poskytne Vám první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za každou další kopii však může Správa základních registrů účtovat přiměřený poplatek ve výši vynaložených administrativních nákladů na pořízení další takové kopie. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty taktéž v elektronické formě, která je v takových případech běžná, pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí. Právem získat kopii nesmějí být však nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.