PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Právo na výmaz

 

Máte právo požadovat, aby Správa základních registrů bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje. Správa základních registrů je rovněž povinna Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a)      osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

b)      odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c)       vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

d)      osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e)       osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správu základních registrů vztahuje; 

f)        nebyl dán souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů dítěte.

Správa základních registrů je oprávněna výkon práva na výmaz odmítnout, pokud je zpracování nezbytné: 

a)      pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 

b)      pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správu základních registrů vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; 

c)       z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

d)      pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by toto právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;  

e)       pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.