PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vyřízení žádostí

Uplatníte-li některé z výše uvedených práv, poskytne Vám Správa základních registrů informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je Správa základních registrů oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás bude Správa základních registrů informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Podáváte-li žádost v elektronické formě, poskytne Vám Správa základních registrů informace v elektronické formě, je-li to možné, a pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

Pokud Správa základních registrů nepřijme opatření, o něž žádáte, bude Vás Správa základních registrů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu bezodkladně informovat. Nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti.

Informace a veškerá sdělení a veškeré úkony ve výše uvedeném rozsahu se poskytují a činí bezplatně. Bude-li Vámi podaná žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může Správa základních registrů buď: 

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo 

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud má Správa základních registrů důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.