Novinky a informace

 1. ISO 9001:2015: Systém managementu kvality pro oblast správy a podporu provozu IT systémů

  ISO 9001 2015
 2.  

 3. ISO/IEC 20000-1:2011: Systém managementu poskytování ICT služeb organizace

  ISO/IEC20000-1:2011
 4.  

 5. ISO/IEC 27001:2013: Systém managementu bezpečnosti informací 

  ISO/IEC 27001:2013

Manažerem kvality byl jmenován Mgr. Ing. Roman Czendlik

 

V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím se zpracováním osobních údajů zde poskytnutých Správě základních registrů, IČ: 72054506 jakožto správci, za účelem zasílání aktuálních informací o plánovaných odstávkách a omezeních provozu formou e-mailu z webových stránek Správy základních registrů. Souhlas uděluji na dobu registrace e-mailu pro odběr. Odběr lze ukončit a souhlas odvolat na formuláři umístěném na odkaz na stránku pro odhlášení z odběru.

Správa základních registrů, IČ: 72054506, jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami.

Jsem si vědom toho, že bez souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel mi nemohou být poskytovány aktuální informace z webových stránek Správy základních registrů.

Vím, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to bez udání důvodu. Beru na vědomí, že jeho odvolání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl udělen.

Údaje ze základního registru obyvatel  (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech) poskytuje Ministerstvo vnitra (§ 20).

Žádost lze podat (§ 58)

 1. elektronicky - formulář Ministerstva vnitra
 2. v listinné podobě - kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra
 3. osobně – na kontaktním místě veřejné správy nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra

Údaje z evidence obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) poskytuje - Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna (§ 8 odst. 3)

Žádost lze podat (§ 8):

 1. elektronicky - Ministerstvu vnitra, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném MV
 2. osobně – ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
 3. v listinné podobě - ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra

Vždy by se měla žádost o poskytnutí údajů posuzovat podle obsahu žádosti (§ 37 odst. 1 správního řádu). V případě, že fyzická osoba uvede, že žádá o poskytnutí údajů ze základního registru obyvatel a v žádosti budou uvedeny údaje, které nejsou referenčními údaji vedenými v základním registru obyvatel, bude podle našeho názoru nezbytné, aby příslušný orgán (ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra), na který byl dotaz směrován vyzval tuto osobu (§ 37 odst. 3), aby svoji žádost zpřesnila v tom smyslu, zda požaduje referenční údaje ze základního registru (uvést, které to jsou) anebo, zda požaduje poskytnout všechny údaje z evidence obyvatel.

Pokud bude v žádosti uvedeno, že fyzická osoba požaduje údaje z evidence obyvatel, pak se jednoznačně postupuje podle ustanovení § 8 zákona o evidenci obyvatel a žádost vyřizují jednotlivé tam uvedené úřady, tj. ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra.

V případě, že bude v žádosti uvedeno, že fyzická osoba požaduje údaje z registru obyvatel, a nebude specifikováno jaké údaje, tak by měla být tato žádost předána na Ministerstvo vnitra  (§ 20 zákona o základních registrech).

 

 1. Může agendový systém orgánu veřejné moci veřejně dostupná data z ROS, RUIAN, získaná na základě aktualizací ze základních registrů, volně předávat jiným informačním systémům veřejné správy a provozním systémům, které úřad provozuje?

  Orgán veřejné moci (OVM) může provádět informační činnosti (tj. provozovat informační systémy), pouze tehdy, pokud k tomu má oporu v obecně závazném právním předpisu. Každý zákon představuje obvykle jednu agendu tj. (souhrn činností). Nástrojem k výkonu agendy je agendový informačního systému (AIS). Přitom obecně neplatí, že 1 agenda = 1 AIS. Předávání údajů získaných ze základních registrů (cestou rozhraní ISZR) v rámci působnosti OVM do různých pomocných evidencí je možné.
 2. Jaké jsou přínosy základního registru osob?

  Zavedení základního registru osob obsahujícího referenční údaje znamená zásadní zkvalitnění a zefektivnění administrativních prací spojených s evidencí osob a využíváním údajů o osobách. Jednotlivé orgány veřejné moci nejsou oprávněny individuálně zjišťovat hodnoty referenčních údajů (viz §5 zákona č. 111/2009 o základních registrech). Nový přístup zároveň zbavil občany a podnikatelské subjekty povinnosti opakovaně dokládat již předložené údaje. Zvýšila se také bezpečnost osobních údajů, kdy doposud hojně využívané rodné číslo bylo nahrazeno specifickým AIFO pro každou agendu.
 3. Co je AIFO?

  Zákon o základních registrech č.111/2009 Sb. ukládá povinnost, aby agenda, pokud vede údaje o fyzické osobě, používala k jednoznačnému určení fyzické osoby agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO). Problematiku AIFO upravuje §9 zákona č. 111/2009 o základních registrech.
 4. Jak řešit ztotožnění statutárního orgánu pro zápis do ROS?

  Statutárním orgánem může být právnické osoba nebo fyzická osoba. V případě statutárních orgánů - právnických osob je nezbytné evidovat jejich IČO (pokud se jedná o tuzemské právnické osoby) nebo název a sídlo (v případě zahraničních právnických osob). V případě fyzických osob je nutné evidovat jejich jména a příjmení a další identifikátory fyzických osob (např. datum narození, rodné číslo nebo číslo OP), na základě kterých je možné provést ztotožnění s ROB a získat tím AIFO fyzické osoby.
  V případě, že nebude možné na základě nedostatečných údajů v evidenci ztotožnit statutárního zástupce s ROB, nebude do ROS zapsán referenční vazbou ale textem (viz § 26 odst. h, zákona č. 11/2009 Sb.). 
 5. Lze do ROS zapisovat individuální PSČ přidělená Českou poštou?

  Adresy sídla nebo místa podnikání v ČR se do ROS zapisují formou referenčního odkazu do RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí), tzn. individuální PSČ nejsou v ROS vedeny.