Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“), zavedla Správa základních registrů (dle také jen „SZR“) vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s výkonem služby, prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí EU. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním oznámení je Mgr. Ing. Roman Czendlik.

Oblast působnost (věcná působnost)

V režimu směrnice EU je možné oznamovat pouze protiprávní jednání, která spadají do jedné z následujících oblastí a za podmínky, že se fyzická osoba (oznamovatel) o tomto jednání dozvěděl v souvislosti s výkonem služby, práce nebo jinou obdobnou činností:

a)        zadávání veřejných zakázek; 

b)        finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 

c)         bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

d)        bezpečnost dopravy; 

e)        ochrana životního prostředí; 

f)         radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

g)        bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

h)        veřejné zdraví; 

i)          ochrana spotřebitele; 

j)          ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 

k)         porušení ohrožující finanční zájmy EU; 

l)          porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.

 

Oznámení je možno učinit:

1) Prostřednictvím formuláře dostupného na adrese: https://www.nntb.cz/c/qpn6jzta

nebo prostřednictvím QR kódu:

QRoznámení

2) Využitím mobilní aplikace „NNTB: Schránka důvěry“ dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: SZRSpravaregistru.

3) Prostřednictví webové stránky platformy NNTB: www.nntb.cz s využitím přístupového kódu: SZRSpravaregistru.

Po podání oznámení bude oznamovatel do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení a následně vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

Po odeslání oznámení si oznamovatel musí zkopírovat nebo stáhnout a bezpečně uložit klíč. Ten budete potřebovat proto, aby mohl dále komunikovat s osobou pověřenou za Správu základních registrů k vyřízení oznámení.

upozorneni protipravni jednani

Výjimky z možnosti oznamovat (informace, které oznamovat nelze):

1) Informace, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele (např. informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb).

2) Skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

3) Oznámení, kterým by byla narušena povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce nebo mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

Další komunikace:

Po podání oznámení je možné toto dále sledovat nebo získat informaci o způsobu vyřízení.

Po přihlášení do aplikace je nutno kliknout na možnost Zkontrolovat upozornění a zadat klíč oznámení. Po úspěšném zadání je zobrazen stav řešení zadaného oznámení a je dále možné dále komunikovat s pověřenou osobou za Správu základních registrů.

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze pověřená osoba, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost jeho obsahu. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle směrnice EU, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé). Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

 Zpracování osobních údajů

Informace o pracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení, jsou popsány zde.