Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace

Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, lze podat písemně  (např. na formuláři žádostidoc Žádost o poskytnutí informace.doc (25,00 KB)):

 • poštou na adresu: Digitální a informační agentura, Na Vápence  915/14, 130 00 Praha 3
 • elektronickou poštou zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Digitální a informační agentura posoudí žádost dle § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a:

a)  brání-li nedostatek údajů o žadateli podle § 14 odst. 2 postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do třiceti dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b)  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c)  v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Digitální a informační agentury, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d)  nerozhodne-li Digitální a informační agentura podle § 15 (Rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do patnácti dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce d) může Digitální a informační agentura prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud Digitální a informační agentura žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 zákona nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do patnácti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (tedy u Digitální a informační agentur\), o odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, kterému Digitální a informační agentura podané odvolání postoupí ve lhůtě do patnácti dnů od předložení odvolání.

Ministerstvo vnitra rozhodne o odvolání do patnácti dnů od předložení odvolání Digitální a informační agenturou.

Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

Stížnost

Proti postupu Digitální a informační agentury při vyřizování žádosti lze podat stížnost dle § 16a.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u Digitální a informační agentury, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

nebo
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo vnitra ČR.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací

1. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 1,5 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 - 2,6 Kč
 • výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Digitální a informační agenturou, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 6 Kč
 • za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 251 Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů

 • úhrada nákladů na balné se nevyžaduje
 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV písm. a) se nevyžaduje
 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně

 

Žádosti o informace v roce 2023

Poskytnutá informace na žádost ze dne 2. 3. 2023

pdfOdpověď na žádost o poskytnutí indormace podle zákona 106/1999.pdf163.13 KB

pdfPoskytnutá_informace.pdf95.24 KB

Sdělení o odložení žádost ze dne 27. 2. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_č._106/1999.pdf495.37 KB

Poskytnutí informací na žádost ze dne 10. 2. 2023

pdfPoskytnutí_informace_podle_zákona_č._106/1999.pdf340.72 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 16. 1. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_o_informace_podle 106/1999.pdf196.53 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 12. 1. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti o informace_podle_zákona_106/1999.pd563.78 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 9. 1. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_č._106/1999.pdf562.38 KB

Žádosti o informace v roce 2022

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 28. 11. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_informace.pdf256.22 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 23. 11. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_z.č._106/1999_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf561.27 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 24. 10. 2022

pdfPoskytnutí_informací_podle_zákona 106/1999_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf290.93 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 3. 10. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf245.25 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 23. 9. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf256.74 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informnace ze dne 27. 8. 2022

pdfPoskytnutí_informace_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím_.pdf201.11 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 24. 8. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf246.77 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 16. 8. 2022

pdfPoskytnutí_informace_podle_zákona_106/1999 Sb.pdf302.32 KB

pdfProvozní_data_NIA_15.8.2022.pdf611.69 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 29. 7. 2022

pdfPoskytnutí_informace_podle zákona 106/1999 Sb.pdf221.39 KB02/08/2022, 15:30

Poskytnutí informace na žádost ze dne 8. 7. 2022

pdfPoskytnutí_informace podle zákona 106/1999pdf194.44 KB16/07/2022, 07:24

Poskytnutí informace na žádost ze dne 8. 4. 2022

pdfPoskytnutí_informací podle zákona 106/1999.pdf181.65 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 27. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_osvobodném_přístupu_k_informacím.pdf243.45 KB 

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 22. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf241.42 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 18. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf239.76 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 18. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf278.21 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 2. 3. 2022

pdfPoskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb.pdf261.43 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 28.2. 2022

pdfPoskytnutí_informací podle zákona 106/1999 Sb.pdf195.21 KB

Výzva k upřesnění žádosti o informace ze dne 30.1. 2022

pdfSdělení_o_upřesnění_žádosti_podle_14_odst._5_písm._a_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf175.65 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 21. 1. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf178.75 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 7. 1. 2022

pdfPoskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.pdf187.36 KB

Žádosti o informace v roce 2021

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 3. 12. 2021

pdfPoskytnutí_informací_podle zákona 106/1999 Sb.pdf186.39 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 29. 11. 2021

pdfPoskytnutí_informací_podle zákona 106/1999 Sb.pdf192.68 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 18. 10. 2021

pdfPoskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.pdf190.50 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 13. 10. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf179.13 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 10. 8. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf242.78 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 28. 7. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf230.74 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 15. 7. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf179.12 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 8. 7. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf237.26 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 25. 6. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf173.58 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 25. 6. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf173.52 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 22. 6. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf194.46 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 21. 5. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf207.11 KB

Vyrozumění o částečném poskytnutí, a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle zák. č. 106_1999 Sb. k žádosti o informace ze dne 7. 5. 2021

pdfVyrozumění_o_částečném_poskytnutí_a_rozhodnutí_o_částečném_odmítnutí_žádosti.pdf512.88 KB

Příloha:pdfVývoj_počtu_aktivních_identitních_prostředků_dle_kategorií_a_uskutečněný_počet_přihlášení_01_042021.pdf481.35 KB

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. 5. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf193.57 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 4. 3. 2021

pdfInformace_podle_zákona_č._106_1999_Sb._o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf714.08 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 23. 2. 2021

  pdfOdpověď_na_žádost_o_informace.pdf189.24 KB

pdfPříloha_č._1_informace_SZR.pdf41.94 KB

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace ze dne 17. 2. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf195.5 KB22/02/2021, 12:07

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ze dne 12. 1. 2021

pdfRozhodnutí_o_odmítnutí_žádosti.pdf200.22 KB

 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace ze dne 11. 1. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf194.33 KB

Žádosti o informace v roce 2020

Odpověd na žádost o informace ze  dne 18.12. 2020

pdfOdpověď na Žádost_o_informace_podle_zákona_č._106_1999_Sb._o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf201.11 KB

Odložení žádosti  o informace ze dne 8. 8. 2020

pdfPoskytnutí_informací.pdf222.40 KB08/09/2020, 14:50

Na základě žádosti T.B. bylo 4.8. 2020 poskytnuta následující informace:

zipOdpověď_na_žádost_T_B.zip2 737 KB

Na základě žádosti S.N. bylo 29.6. 2020 bylo sděleno následující:

pdfOdpověď_na_žádost_S_N.pdf171.08 KB30/06/2020, 06:36

Na základě žádosti K. B. byla dne 13. 5. 2020 poskytnuta následující informace:

pdfOdpověď_na_žádost_K_B.pdf180.77 KB

xlsxPříloha_č._1_Poskytnuté_informace.xlsx12.55 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 24. 2. 2020.

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf185.18 KB

Žádosti o informace v roce 2019

Na základě žádosti města Znojma bylo dne 26. 9. 2019 poskytnuto následující sdělení:

pdfSdělení o odložení žádosti.pdf413.49 KB

Na základě žádosti A.T. bylo 24.6. 2019 poskytnuto následující:

pdfSdělení k žádosti A.N.pdf

pdfProtokol_TCOX_eIDAS_sluzba_1-SIGN_signed_AN.pdf

pdfProtokol_TCOX_eIDAS_sluzba_2-SEAL_signed_AN.pdf

pdfProtokol_TCOX_eIDAS_sluzba_4-TSA_signed_AN.pdf

pdfZpráva_TCOX_o_posouzení_služeb_NCA_sign_AN.pdf

Na základě žádosti R. M. bylo dne 20. 5. 2019 poskytnuto následující sdělení:
Na základě žádosti L. J. bylo dne 2. 4. 2019 poskytnuto následující sdělení:
 
Na základě žádosti V. Š. bylo dne 23. 1. 2019 poskytnuto následující sdělení: