V registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o

 • státních občanech České republiky,
 • cizincích, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
 • občanech jiných členských států Evropské unie, občanech států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občanech států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinných příslušnících, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,
 • cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
 • jiných fyzických osobách, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.

Referenční údaje vedené o subjektu údajů v registru obyvatel (§ 18 zákona č. 111/2009 Sb.):

 1. příjmení,
 2. jméno, popřípadě jména,
 3. adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
 4. datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
 5. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
 6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 7. čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
 8. typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

Údaje v registru obyvatel jsou editovány prostřednictvím několika agendových systémů.