V registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o

  • státních občanech České republiky,
  • cizincích, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
  • občanech jiných členských států Evropské unie, občanech států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občanech států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinných příslušnících, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,
  • cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
  • jiných fyzických osobách, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.

Údaje vedené o subjektu údajů v registru obyvatel (§ 18 zákona č. 111/2009 Sb.)

a) příjmení, rodné příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) pohlaví,

d) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu místa pobytu anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; v případě adresy místa pobytu je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců,

e) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

f) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

 g) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

h) omezení svéprávnosti,

i) rodinný stav nebo registrované partnerství,

j) čísla a druhy identifikačních dokladů a datum skončení jejich platnosti,

k) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

l) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací,

m) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis,

n) data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, včetně případného požadavku na doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím těchto dat, jde-li o subjekt údajů uvedený v § 17 písm. a),

o) datum a čas zablokování a odblokování dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci, jde-li o subjekt údajů uvedený v § 17 písm. a).

 Údaje uvedené v písm. a) až k) jsou referenčními údaji.

Údaje v registru obyvatel jsou editovány prostřednictvím několika agendových systémů.