Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy.

RÚIAN zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. „technickoekonomické atributy“ stavebních objektů (např. počet podlaží, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění aj.).

Je budován v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy v RÚIAN jsou identifikovány jedinečným kódem adresního místa. Tím je zaručeno, že se údaje nemohou opakovat.

Součástí tohoto projektu je tzv. „veřejný dálkový přístup“ (VDP). Jedná se o volně dostupnou aplikaci na internetu, která slouží veřejnosti k nahlížení na data v RÚIAN. VDP k datům RÚIAN je jakousi obdobou „Nahlížení do KN“ pro data ISKN. Součástí aplikace VDP je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Data RÚIAN jsou volně dostupná pro kohokoliv. VDP najdete na adrese https://vdp.cuzk.cz, veškeré informace k VFR pak na https://www.cuzk.cz/vfr.

RÚIAN obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích (§ 31 zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb., v platném znění):

 1. území státu,
 2. území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu,
 3. území vyššího územního samosprávného celku,
 4. území kraje,
 5. území okresu,
 6. správní obvod obce s rozšířenou působností,
 7. správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem,
 8. území obce,
 9. území vojenského újezdu,
 10. správní obvod v hlavním městě Praze,
 11. území městského obvodu v hlavním městě Praze,
 12. území městské části v hlavním městě Praze,
 13. území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města,
 14. katastrální území,
 15. území základní sídelní jednotky,
 16. stavební objekt,
 17. adresní místo,
 18. pozemek v podobě parcely,
 19. část obce,
 20. ulice nebo jiné veřejné prostranství,
 21. volební okrsek

RÚIAN obsahuje též údaje o účelových územních prvcích. Jediným účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou v současnosti volební okrsky

Pozn.:

 • RÚIAN nevede žádné osobní údaje
 • RÚIAN zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN
 • ROB a ROS vedou pouze odkazy na adresní místa v RÚIAN
 • RÚIAN poskytuje RPP podklady pro vymezení územní kompetence agend

Všechny dokumenty a bližší informace k RÚIAN naleznete na stránkách https://ruian.cuzk.cz