Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, zkráceněregistr osob(dále též„ROS“), slouží k evidenci osob uvedených v § 25 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZR“) a jejich referenčních údajů uvedených v § 26 ZZR, např. údajů o statutárních zástupcích a provozovnách. Jednoznačný identifikátor osoby v ROS, identifikační číslo osoby (IČO), přidělují editoři údajů osob v agendách, které editoři i osoby vykonávají. Správcem ROS je Český statistický úřad. ROS využívají všechny orgány veřejné moci, které k tomu mají oprávnění vedené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, zkráceně registr práv a povinností. Seznam agendových míst naleznete v příloze Nařízení vlády č. 161/2011 Sb. 

Údaje vedené v registru osob (§ 26 zákona č. 111/2009 Sb.)

(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) O osobě se vedou

a) obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,

d) identifikační číslo osoby,

e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

g) právní forma,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

j) fyzická osoba zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,

k) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

l) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

m) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

n) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,

o) právní stav,

p) adresa sídla osoby, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu osoby anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

q) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

r) identifikační číslo provozovny,

s) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

t) adresa místa provozovny, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky, dodávací schránky nebo poštovním směrovacím číslu osoby anebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

u) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,

v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností,

w) telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až v) jsou referenčními údaji.

(4) O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

a) kód agendy,

b) identifikační číslo osoby editora,

c) datum prvotního zápisu do registru osob,

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,

e) záznam o využívání údajů z registru osob.

(5) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. e) a f) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. u).

(6) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu

a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), q) a t), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,

b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. q) a t), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.

(7) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.

(8) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.