Žádosti o přístup agendových informačních systémů (AIS) k základním registrům jsou nově přijímány pomocí webové aplikace Registrační autorita základních registrů (RAZR). Pro správce AIS to znamená značné zjednodušení a vyšší uživatelský komfort. 

Aplikace RAZR tak nahradila dosavadní systém založený na zasílání offline ZFO formulářů do datové schránky Správy základních registrů.
Aplikace RAZR je dostupná ze sítě Internet na adrese https://razr.egon.gov.cz a ze sítí KIVS přes centrální místo služeb (CMS 2) na adrese https://razr.egon.cms2.cz. K přihlášení musí mít uživatel registrovaný účet v JIP, kde musí mít přidělené role pro práci s RAZR (role v JIP se přidělují odděleně pro přístup z KIVS a Internetu). Nastavení rolí uživatelů v JIP provádí interní správce subjektu, což je fyzická osoba, která je v JIP oprávněná spravovat údaje a účty jednotlivých uživatelů.

Aplikace RAZR umožňuje zadat požadavky na vydání nebo zneplatnění certifikátu pro AIS, požadavky na přidání nebo odebrání agend, ve kterých AIS čerpá údaje ze základních registrů, požadavky na změnu IP adres, ze kterých se AIS připojuje k základním registrům, požadavky na změny údajů o správci a provozovateli AIS nebo požadavek na zrušení přístupu AIS k základním registrům. V případě, že subjekt nesouhlasí s výsledkem vyřízení žádosti, který Správa základních registrů odeslala do jeho datové schránky a také zpřístupnila v aplikaci RAZR, může v aplikaci zadat a odeslat reklamaci.

Díky automatické kontrole zadávaných údajů nelze odeslat chybně vyplněnou žádost a odpadá tak opakované zadávání a opravování odeslaných žádostí. Správce AIS má na jednom místě údaje o všech svých agendových informačních systémech, agendách, které může AIS vykonávat, IP adresách, pro které je pro AIS umožněn přístup k základním registrům, a dále o všech certifikátech vydaných Certifikační autoritou informačního systému základních registrů. V aplikaci je také dostupná veškerá evidence rozpracovaných, odeslaných a vyřízených žádostí.

Aplikace RAZR správce AIS automaticky upozorňuje na blížící se konec platnosti certifikátů pro jednotlivé agendové informační systémy.

Odesílání žádosti probíhá přímo v aplikaci, která zároveň vytvoří přehled obsahu podané žádosti ve formátu PDF.

Na úvodní stránce, která slouží i pro přihlášení k RAZR, je k dispozici videonávod a uživatelská příručka pro práci s RAZR.